32. RÉSZ.

Az Égyiptomi Király romlásán lejendő siralom.

És lőn tizenkettődik esztendőben, a tizenkettődik hóban, a hónak első napján, lőn az Úr beszéde én hozzám mondván:

2. Embernek fija! Tégy sirást nagy felszóval Faraón az Égyiptombeli Királyon, és mondjad néki: hasonlóvá lettél te az oroszlán kölyökhöz a pogányok között, és valál mint a czethal a tenger vizeiben, ki a folyóvizeken kijövén megháboritod a vizeket lábaiddal, és megzavarod azoknak folyásokat.

3. Így szól az Úr Isten: De megvetem ellened az én * hálómat, sok népeket egybegyüjtvén, kik kivonsznak téged az én varsámban.

4. És hagylak téged a földön, a mező szinére * vetlek ki téged és minden égi madarakat reád szállitok, és belőled megelégitek mindne földnek vadait.

5. És vetem a te testedet a hegyekre, és bétöltöm a völgyeket a te dögödnek magas rakásával.

6. És megöntözöm a te * uszásodnak földét a te véreddel mint a hegyekig, és az árkok megtelnek te belőled.

7. És mikor eloltalak téged, béboritom az egeket, és azokon való csillagokat * bésetétitem, a napot köddel béfogom és a hold az ő világosságát adja.

8. Az égen való minden világositó világosságokat megsetétitem te rajtad és adok setétséget a te földedre, azt mondja az Úr Isten!

9. És haragra inditom sok népeknek sziveket, mikor reád hozom a te romlásodat a pogányok között, a földeken, mellyeket te nem tudsz.

10. És ezt cselekszem, hogy elálmélkodjanak sok népek te rajtad, és azoknak Királyaik elrettennek nagy rémüléssel te miattad, mikor az én fényes fegyveremet kivonszom ő előttök, és elrettennek minden szempillantásban mindenek az ő lelkekben, a te * romlásodnak napján.

11. Mert ezt mondta az Úr Isten: A Babilóniai Király fegyvere jött te reád.

12. Az erőseknek * fegyverekkel elhullatom a te sokaságodat, a pogányoknak erősei lésznek mind, és elpusztitják Égyiptom kevélységét és elvesz minden ő sokasága.

13. Elvesztem minden ő barmait a sok vizek mellől, és többé azokat meg nem zavarja embernek lába, és barmoknak körmeik fel nem zavarják azokat.

14. Akkor méllyé tészem azoknak vizeket, és azoknak folyásokat folyatom mint az olajt, azt mondja az Úr Isten.

15. Mikor tudniillik  adom Égyiptom földét pusztaságra, és megfosztatik a föld az ő benne valóktól, mikor megverem mind a benne lakozókat: és megtudták hogy én vagyok az Úr.

16. Ez a sirás, mellyel siratják őtet, a pogányok leányaik siratják őtet, Égyiptom felől: és minden ő sokaságát siratják, azt mondja az Úr Isten.

17. És lőn tizenkettődik esztendőben, a hónak tizenötödik napján, lőn az Úr szava én hozzám, mondván:

18. Embernek fija! Sírj Égyiptom sokaságán, és vesd * alá őtet, vessed őtet és a fő pogányoknak leányikat a föld alá azokkal, kik a koporsóba mennek alá.

19. Mivelhogy szép vagy, menj alá és feküld a * körülmetéletlenekkel.

20. Elesnek * azok között, kik fegyver miatt ölettek meg; fegyverre adatott, vonjátok le azért őtet és minden ő sokaságát.

21. Szóljanak ő vele * az erős hatalmasok a koporsóból, az ő segitőivel együtt, kik alászállottak és elaludtak a körülmetéletlenekkel, kik fegyverrel ölettek meg.

22. Ott vagyon az Assiriabeli * Fejedelem és minden ő serege, a körül lésznek ennek koporsói, azok mindnyájan megölettek, és fegyver miatt elhullottak:

23. A kinek koporsója vagyon immár a mély sirnak oldalaiban, és az ő sokasága az ő koporsója körül vagyon; mindnyájan ők megölettek, és fegyver miatt hullottak el, kik az élőknek földén rettentésre voltak.

24. Ott vagyon * Elám, és minden ő sokasága az ő koporsója körül, mindnyájan ők megöletvén fegyver miatt hullottak el, kik körülmetéletlenek lévén, alászállottak a föld alatt valókhoz, kik rettentést tettek az élőknek földén, és viselték az ő gyalázatjokat azokkal, kik a sirba alászállanak.

25. A megölettek között vetettek néki ágyat, minden ő népével; ő körülötte vagynak annak koporsói, mindnyájan azok körülmetéletlenek, fegyverrel ölettek: mert az ő rettentes voltok kihatott az élők földére, és viselték az ő gyalázatjokat azokkal, kik alászállanak a sirba; a megölettek közibe vettetett.

26. Ott vagyon Mések, Tubál, és minden ő sokasága, ő körülötte annak koporsói mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel ölettek meg; mert félelmet szerzettek az élőknek földén.

27. És nem feküsznek az erősekkel, kik elesetek a körülmetéletlenek közzűl, kik alászállottak pokolra az ő hadiszerszámaikkal, és tették az ő fegyvereiket az ő fejek alá; hanem az ő álnokságok az ő csonjaikon: mert az erőseknek rettentésekre voltak az élőknek földén.

28. Te pedig a körülmetéletlenek között rontatol meg, és fekszel azokkal, kik fegyver miatt ölettek meg.

29. Ott vagyon * Edom és az ő Királyai és minden ő Fejedelmei, kik vettettek az ő erősségekkel azokhoz, kik fegyver miatt ölettek meg: ők a körülmetéletlenekkel feküsznek, és azokkal, kik a sirba szállanak alá.

30. Ott vagynak az északi minden Fejedelmek, és minden * Sidonbeliek, a kik alámentek a megölettekkel, az ő rettenetes voltokkal az ő erősségekben megszégyenittetvén, és feküsznek körülmetéletlenek lévén azokkal, kik fegyver miatt ölettek meg, és viselték az ő gyalázatjokat azokkal, kik alászállanak a koporsóba.

31. Azokat meglátja Faraó, és vigasztalást vészen minden ő sokaságán, a kik fegyver miatt megölettek: Faraó és minden ő serege, azt mondja az Úr Isten.

32. Mert bocsátottam az én rettentésemet az élők földére; és fekszik a körülmetéletlenek között azokkal, kik fegyver miatt ölettek meg, Faraó és minden ő sokasága, azt mondja az Úr Isten.