38. RÉSZ.

Gógról és Mágógról való Prófétzia.

És lőn az Úrnak beszéde én hozzám, mondván:

2. Embernek fija! Forditsd * orczádat Góg ellen, a Mágóg földe ellen, a Mések és Túbál Fejedelme ellen, és prófétálj ő ellene.

3. És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé én te reád megyek Góg, * Mések, és Túbál Fejedelme és feje.

4. És megrontlak téged, és vetek horgot * a te szádba, és kivonszlak téged és minden te seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan felöltöztek mindenféle fegyverekben, nagy sokaságot, kik paizsosok és kopjások, és mindnyájan fegyverviselők lésznek.

5. Persiabeliek, Szerecsenországbeliek, Libiabeliek lésznek ő velek, kik mindnyájan paizzsal és sisakkal lésznek.

6. Gómer, és minden ő seregei: a Togárma háza, melly észak felé lakik, és minden ő seregei, sok népek te veled.

7. Készülj hozzá, és készitsd elő magadat, te és minden te sokaságid, kik te hozzád gyültek, és te légy nékik őrizőül.

8. Sok idők mulva meglágogattatol, az utolsó ezstendőben a fegyver miatt megromlott földre jösz, ki sok népek közzűl gyüjtetett egybe, az Izráel hegyeire, mellyek szüntelen való pusztulásban voltak: kik megszabadulván a pogányok közzűl, bátorságban laknak mindnyájan.

9. És reá mégy, ugy mégy * mintegy szélvész, és lészes mint a felleg, hogy a földet béboritsad te és minden te seregid, és a sok nép, melly te veled lészen.

10. Igy szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, tanácsokat forgatsz a te szivedben, és gondolsz gonosz gondolatot.

11. És mondasz: Felmegek a falukból álló földre, megyek azokra kik nyugdalomban vagynak és * bátorságban laknak, kik mindnyájan keritésnélkül laknak, zárjok és kapujok nincsen nékik.

12. Hogy dúlást fosztást tehess, és prédálhass, hogy visszatérithessed kezedet a pusztaságokra, mellyeket laknak kezdettek vala, és a népre, ki a pogányok közzűl gyüjtetett egybe, ki a baromtartásnak * és jószágoknak gondviselésére adta vala magát, lakván a földnek közepette.

13. Séba és Dédán, és a Társisbeli kereskedők, és minden ő oroszláni ezt mondják néked: Nemde azért jösz é, hogy dúlást fosztást tégy? Nemde azért gyüjtötted é egybe a te sok népedet, hogy kóborolj, hogy ezüstöt és aranyat vigy, hogy barmokt és árúmarhákat végy és nagy dúlást fosztást tégy?

14. Annakokáért prófétálj, embernek fija, és mond ezt Gógnak: Igy szól az Úr Isten: Avagy abban az időben, mikor az én népem az Izráel bátorságban kezd lakni, nem tudnád é meg?

15. És eljösz a te helyedről észak * felől, te, és sok néped te veled, lovagok lésznek mindnyájan, nagy gyülés és nagy sereg.

16. És felmégy az én népem ellen az Izráel ellen mint a felleg, hogy ellepjed a földet: az utolsó időkben lészesz, és hozzlak téged a földemre, hogy a pogányok megesmérjenek engem mikor megszenteltetem benned azoknak szemek előtt, te Góg!

17. Igy szól az Úr Isten: Nemde te vagy é az a kiről szólottam a régi időkben az én szolgáim által az Izráel Prófétái által, a kik prófétáltak azokban az időkben ezelőtt sok esztendőkkel, hogy tégedet ő * reájok hoználak?

18. És lészen azon a napon, a melly napon Góg eljő az Izráel földe elen, ezt mondja az Úr Isten, felmegyen az én haragom ez én búsulásomban.

19. És felháborodott voltomban, az én haragomnak tüzében szólottam ezt: Ha azon a napon nagy indulás nem lészen az Izráel földén;

20. És rettegnek az én szinemből a tengerbeli * halak, és az égi madarak, és a mezei vadak, és minden csuszómászó állatok, mellyek mozognak a földön, és minden emberek, kin vagynak a földnek szinén: és felfordulnak # a hegyek, és elromolnak a magas kősziklák, és minden kőfal a földre omol.

21. És előhivom ő ellene minden én hegyeimen a fegyvert, ezt mondja az Úr Isten, és mindennek fegyvere az ő attyafia ellen * lészen.

22. És törvénykezem ő velek döghalállal és vérrel; és búséges * záporesőt, és kőeső köveit, tüzet és kénköves esőt bocsátok ő reá és az ő seregire, és a sok népekre, kik ő vele lésznek.

23. És felmagasztaltatom és * megszenteltetem, és megesmértetem sok pogányoknak szemek előtt; és megtudják hogy én vagyok az Úr!