39. RÉSZ.

Góg a Mágóg romlása az Antikrisztust példázza.

És te, embernek fija, Prófétálj Góg ellen és mondjad: Így szól az Úr Isten: Ímé én te reád megyek Góg, * Mések, és Túbál Fejedelme és feje.

2. És megrontalak téged, és hatodrészt hagyok meg te benned; és felhozlak téged * észak felől, és hozlak téged az Izráel hegyeire.

3. És kitüöm kézivedet a te balkezedből, és nyilaidat jobbkezedből leütöm.

4. Az Izráel hegyein * esel el, te és minden te seregid, és a népek, kik te veled lésznek: a madarak seregének, és minden szárnyas állatnak, és a mezei vadaknak adtalak téged, hogy megegyenek.

5. A mező szinén esel el, mert én szólottam, ezt mondja az Úr Isten.

6. És bocsátok tüzet Mágógra, és azokra, a kik a szigetekben laknak bátorságban: és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

7. És az én szent nevemet megesmértetem Izráel között az én népem kzött, és többé nem hagyom megfertézttni az én szent nevemet; és megtudják a pogányok, hogy én vagyok szent Úr az Izráelben.

8. És imé eljött és meglett, ezt mondja az Úr Isten: Ez a nap, a mellyről szólottam!

9. És kimennek az Izráel városinak lakói,és meggyujtják, s megégetik * a fegyvereket, paizsokat és kopjákat, kéziveket és nyilakat, és kézbeli botokat és dárdákat, és hét esztendeig tésznek tüzet azokkal.

10. És fát nem hordanak a mezőről, sem az erdőkről nem vágnak: mert fegyverekből tüzelnek, és aző * fosztóikat megfosztják, és az ő prédálóikat elprédálják, ezt mondja az Úr Isten.

11. És lészen azon a napon, adok Gógnak temetőhelyet ott, tudniillik Izráelben, abban a völgyben, a mellyben járnak a napkeleti tengerre; és bédugják orrokat, a kik azon általmennek, és ott temetik el Gógot és minden ő sokaságát, és nevezik Góg sokasága völgyének.

12. És eltemetik őket az Izráel háza, hogy a földet megtisztitsák, hét hónapig.

13. Temetik őket, mondom, a földnek minden népe: és nevezetes lészen nékik az a nap, a mellyen megdicsőittetem, ezt mondja az Úr Isten.

14. És választanak embereket, a kik szüntelen a földet általjárják, tudniillik temeőket, kik járják a földet és temessék azokat, kik a föld szinén hagyattak, hogy megtisztitsák a földet: hét hónap mulva elvégezika testek keresését.

15. És általjárják a kik a földet nézelik, és ha ki ember tetemet lát, a mellett jelt tészen, mig azt eltemessék a temetők, a Góg sokasága * völgyében.

16. És a városnak is neve Hámona lészen: és megtisztitják a földet.

17. És te, embernek fija, így szól az Úr Isten, mondjad a madaraknak és minden szárnyas állatnak, és minden mezei vadaknak: Gyüljetek egybe, és jöjjetek el: gyüljetek egybe minden felől az én * áldozatomra, mellyet én szerzek néktek, a nagy áldozatra az Izráel hegyeire, hogy egyetek húst és vért igyatok.

18. Az erőseknek húsokat eszitek, és a földnek Fejedelminek véreket isszátok, kosoknak, bárányoknak, bakoknak és ökröknek, kik mind a Básánban hiztak meg.

19. És esztek kövérséget mind addig, míg megelégesztek és isztok vért, míg megrészegedtek az én áldozatomból, mellyet készitek néktek.

20. És megelégesztek az én asztalomnál lovakkal és lovagokkal, az erősekkel, és minden hadakozó férjfiakkal, ezt mondja az Úr Isten.

21. És megmutatom az én * dicsőségemet a pogányok között, és meglátják mind azok a pogányok az én itéletemet, mellyet cselekedtem, és az én kezemet, mellyet vetettem ő reájok.

22. És megtudják az Izráel házak, hogy én vagyok az Úr az ő Istenek, attól a naptól fogva és azután.

23. Megtudják a pogányok is, hogy az ő álnokságokért vitettek fogságra, az Izráel háza; mivelhogy vétkeztek én ellenem, és elrejtettem * az én orczámat ő tőlök, és adtam őket az ő ellenségeiknek kezekbe, és mindnyájan fegyver miatt elhullottak.

24. Az ő tisztátalanságok és vétkeik szerint cselekedtem ő velek, és elrejtettem az én orczámat ő tőlök.

25. Azért így szól az Úr Isten: Most téritem meg a Jákób fogságát, és megkegyelmezek egész Izráel házának, és felindulok magamban az én szent nevemért.

26. Minekutánna viselik az ő gyalázatjokat, és minden ő vétkeket, mellyel vétkeztek én ellenem mikor laknának az ő földökön bátorságban, és nem volna, a ki őket megrettentené.

27. Mikor visszahozom őket a népek közzűl, és egybegyüjtöm őket az ő ellenségeiknek földökről, és megszenteltetem ő bennek, sok pogányoknak szemeik előtt.

28. És megtudják, hogy én vagyok az ő Urok Istenek, mikor viszem * őket a pogányok közzé, és egybegyüjtöm őket az ő földökre, és többé senkit ott nem hagyok ő közzűlök.

29. És többé el nem rejtem az én orczámat ő tőlök; mivelhogy kiöntöttem az én lelkemet * az Izráel házára, ezt mondja az Úr Isten.