40. RÉSZ.

Megjelenti Isten a Templomnak jövendő időben való megépittetését.

Huszonötödik esztendejében a mi fogságunknak, annak az esztendőnek kezdetiben, a hónak tizedik napján; a tizennegyedik esztendőben, minekutánna a város megvéteték, * azon a napon lőn az Úr keze én rajtam, és vőn oda Jérusálembe engemet.

2. Isteni látásokban vőn engem az Izráel földére; és letőn engem egy igen magas hegyen, mellyen vala mint egy épittetett város dél felől.

3. Vőn azért engem oda, és ímé vala ott egy * férjfiú, kinek tekintete vala mintegy ércznek, és lenből csinált sinór vala az ő kezében és egy merő pálcza; és áll vala a kapuban.

4. És szóla nékem az a férjfiú, mondván: Embernek fija! lásd a te szemeiddel, és halljad * füleiddel, és figyelmetes szívvel légy mindenekre, valamiket mutatok néked; mert hozattl ide, hogy megmutatnám néked azokat; hirdess mindeneket, a miket látsz, az Izráel házának.

5. És ímé kőfal vala a ház kivül köröskörül; és a mérő pálcza annak a férjfiúnak kezében hat singnyi vala, mindenik sing hosszabb vala a közsingnél egy tenyérrel; és méré az épületnek szélességét egy ollyan pálczányira és magasságát is egy pálczányira.

6. És méne a kapuhoz, melly néz vala napkeletre, és felméne annak grádicsain, és megméré a kapu küszöbét, egyiket a pálcza mérték szélességre, a másik küszöbét is egy pálcza mérték szélességre.

7. És a kamarákat egy pálczányi hosszasságra, és egy pálczányi szélességre, és a kamarák közit öt singnyire, és a kapu küszöbét is, a kapu tornácza mellett belől, egy pálczányira.

8. És mikor mérte volna a kapu belső tornáczát egy pálczányira:

9. Mérén annak a kapunak tornáczát is nyolcz singre, és annak küszöbét két singre, tudniillik a kapunak belső tornáczát.

10. És a napkeleti kapunak mind egyfelől s mind másfelől három-három kamarája vala, egy mértéke mind a háromnak: és egy mértékek a küszöböknek is mind egy felől s mind más felől.

11. És méré a kapu ajtajának szélességét tiz singre, és annak a kapunak hosszasságát tizenhárom singre.

12. És a kamarák előtt való tágasságot egy singnyire egy felől, azon tágasságot más felől is egy singnyire: mindenik kamara pedig hat-hat singnyi vala egyfelől, és hat-hat singnyi más felől.

13. Méré azért a kaput, a kamara héjazatjától a másik kapunak héjazatjáig, huszonöt singnyi szélességre; egyik ajtó a másikkal ellenben vala.

14. És készite oldal küszöböket hatvan singnyieket, és a pitvar mindenik küszöbének, és a kapunak, ugyanazon vala mértéke köröskörül.

15. És a kapunak bémenetelétől fogva a belső kapu tornáczáig ötven singnyi tágasság vala.

16. És szoros * ablakaik valánaka kamaráknak: és azoknak felső küszöbeinek is előla kapuk körűl, ekképen a tornáczokban is; és ezek az ablakok köröskörül belől valának, és mindenik oldal küszöbre pálmafák faragtattak vala.

17. És vőn engemet a külső pitvarvba, és ímé kamarák valának ott, és köröskörül abban a pitvarban pádimentom épittetett vala, a harmincz kamara vala azon a pádimentomon.

18. És ez a pádimentom a kapuk mellett, azoknak a kapuknak hosszaságok ellenében, alsó pádimentom vala.

19. És megméré a szélességet, az alsó kapunak küszöbétől fogva, a belső pitvarnak küszöbéig kivül, melly tészen száz singet napkeletre és északra.

20. És a kapunak is, melly néz észak felé, a külső pitvarban, megméré hosszaságát és szélességét.

21. És annak kamarái, három egyfelől, másfelől is három és annak a kapunak küszöbei, és tornáczai egy mértéken valának az első kapuval: ötven singre hosszaságok, és szélességek huszonöt singre.

22. Ablakai pedig, és tornáczai s pálmafa faragás, annak a kapunak mértéke szerint valának, melly néz napkeletre, és hét grádicson mennek vala fel hozzá, és annak tornáczai a grádicsok előtt valának.

23. És a belső pitvarnak kapuja vala az északi és napkeleti kapu ellenében: és mére egyik kaputól a másik kapuig száz singet.

24. És vőn engem a déli útra, holott vala a dél felé való kapu; és megméré annak küszöbit és annak tornáczit, ugyanezen mértékek szerint.

25. Ablakai és tornáczai köröskörűl mint azok az ablakok: hosszaságok ötven sing, és a szélességek huszonöt sing.

26. És az ő grádicsai hét grádicsok, és az ő tornáczai azok előtt, és pálma faragásai valának, egyik egyfelől, a másik másfelől az ő küszöbein.

27. És kapu vala a belső pitvarban dél felé; és mére egyik kaputól a más kapuig a déli út felől, száz singet.

28. És bévőn engemet a déli kapunak belső pitvarába, és megméré azt a déli kaput e mértékek szerint.

29. És annak kamarái, küszöbei és tornáczai valának e mértékek szeirnt és ablakok valának rajta és az ő tornáczin köröskörűl: ötven sing vala hosszaságok, és szélességek huszonöt sing.

30. Tornáczok valának köröskörűl, mellyeknek hosszaságok vala huszonöt sing, és szélességek öt sing.

31. És tornáczai valának a külső pitvar felé, és * pálma faragásai az ő küszöbein és grádicsai nyolcz grádicsok.

32. Vőn továbbá engem a belső pitvarba napkelet felők, és megméré azt a kaput e mértékek szerint.

33. Mind kamaráit, mind küszöbit, mind tornáczit e mértékek szerint: és ablakai valának annak, és az ő tornáczinak köröskörűl hosszaságok vala ötven sing, és szélességek huszonöt sing.

34. És tornáczai valának a külső pitvar ellenében, és pálma faragások annak küszöbin, mind egy, mind másfelől; és grádicsai, nyolcz grádicsok.

35. Vőn engem az északi kapura is, és megméré azt is ugyanezen mértékekre.

36. Annak kamaráit, küszöbit és tornáczit, és ablakit köröskörűl; hosszaságok vala ötven sing, és szélességek huszonöt sing.

37. És küszöbei a külső pitvar ellenében, és pálma faragások mindenik küszöbén, mind egyfelől, mind pedig másfelől; és grádicsai, nyolcz grádicsok valának.

38. És egy kamara vala, és annak ajtaja a kapuk küszöbinél; ott * mossák vala az egészen égőáldozatokat.

39. A kapunak pedig tornáczában két asztal vala egyfelől, és másfelől is két asztal vala, hogy azokon öljék meg az * egészen égőáldozatot, és bűnért való áldozatot, és vétekért való áldozatot.

40. És oldalra kivűl, a hol felmennek az északi kapu ajtajára, két asztal vala, és a másik oldalra is, melly a kapu tornáczában vala, két asztal.

41. Négy asztal egyfelől, és másfelől is négy asztal, a kapu mellett; és ezen a nyolcz asztalon ölik vala az áldozatot.

42. És az égőáldozatra való négy asztal faragott kőből vala; másfél sing hosszasága és másfél sing szélessége, és magassága egy sing: ezekre teszik vala a szerszámokat, mellyekkel az égőáldozatot és egyéb áldozatot szoktak vala megölni.

43. És béhajlott szegek valának egy tenyérnyiek készittetve belől köröskörűl, és az asztalokon áldozat húsa áll vala.

44. És a belső kapun kivűl, valának a Kántorok kamaráik a belső pitvarban, melly vala az északi kapu oldalára, mellyek néznek vala délre: egyik a napkeleti kapu oldala mellett, melly északra néz vala.

45. És szóla nékem: Ez a kamara, melly délre néz, a Papoké, kik a házhoz való szolgálatban foglaltosok.

46. A kamara pedig, melly néz északra, a Papoké, kik az oltárhoz való shzolgálatban foglalatosok: Ezek a * Sádók fijai, kik járulnak az Úrhoz, a Lévi fijai közzűl, hogy szolgáljanak néki.

47. És megméré a pitvart, és hosszasága száz sing, szélessége is száz sing, négyszegre; és az oltárt is, mely vala a ház előtt.

48. És vőn engem a ház tornáczába, és a tornácznak küszöbét megméré egyfelől is öt singre, másfelől is öt singre: a kapu szélessége pedig egyfelől is három sing, másfelől is három sing.

49. A tornácznak hosszasága vala húsz sing, és szélessége tizenegy sing és grádicsok valának, mellyeken felmennek vala arra; és oszlopok valának a küszöbök mellett, egyik egyfelől, másik másfelől.