41. RÉSZ.

A templom több részeinek mértéke, s minémüsége.

És bévőn engem a templomba, és a küszöböket megméré, hat singnyiek valának egyfelől, és másfelől is hat singnyiek mint a tornácz szélessége.

2. A kapu szélesssége pedig tiz singnyi vala: és a kapu oldalai egyfelől öt singnyiek, másfelől is öt singnyiek: megméré hosszaságát is negyven singnyire, és szélességét húsz singnyire.

3. És béméne belől, és megméré a kapu küszöbét két singnyire, és a kaput hat singnyire, és az ajtó szélességét hét singnyire.

4. Megméré hosszasságát is * húsz singnyire, és szélességét húsz singnyire, a templom előtt; és monda nékem: Ez a Szentségeknek # szentsége:

5. És megméré a ház falát hat singnyire, a kamara szélességét is négy singnyire; a ház körül minden felől.

6. És e kamarák, egyik kamara a másikon hármasok valának, harmincz renddel, és a kamaráknak gerendái köröskörűl a ház falát érik vala, hogy a falhoz ragadnának; de a falba nem mennek vala.

7. Mert a fal körörskörül felűl a kamarákért megszélesittetik vala, mellyek a házat oda fel köröskörül megkerülik vala; annakokáért felül a háznak tágasb helye vala, és illyen módon az alsó kamaráknak szélessége megnevekedik vala felűl, a közép rend kamaráért.

8. És látám a háznak magasságát köröskörül : a kamarák fundamentominak pedig teljességgel egy pálczányi, azaz, * hat singnyi magasságok vala.

9. A kamarák falának szélessége pedig öt singnyi vala; és a kamarák helyének üresen hagyott közi is, melly belől vala:

10. A kamarák között pedig húsz singnyi szélesség vala a ház körül, köröskörűl.

11. És a kamara ajtaja az üresen hagyott hely mellett vala, tudniillik  egyik ajtó északra, és a másik ajtó délre; szélessége pedig az üresen hagyott helynek, öt singnyi vala köröskörül.

12. Az épület pedig, melly vala a közfal előtt napnyugot felé, hetven singnyi hosszú vala: az épület falának szélessége pedig öt singnyi vala köröskörül, és hosszasága kilenczven singnyi vala.

13. És megméré a háznak hosszát száz singre, tudniillik  a közfalat, az épületet és annak falait száz singnyi hosszaságra:

14. A ház első részének, és a napkelet felől való közfalnak szélességét is száz singre.

15. Megméré továbbá annak a épületnek hosszaságát, melly vala a közfal előtt. és melly vala az után: és a kamarákat mind egyfelől, mind másfelől, száz singnyire a belső templomot is és a pitvarnak tornáczit.

16. A küszöböket és szoros ablakokat, és a kamarákat köröskörűl három felé a küszöb ellenében, melly deszkákkal vala megbéllelve köröskörűl, és a földtől fogva az ablakokig, és az ablakok is bélleltek valának.

17. Mind az ajtónak felső réészéig a belső házig, és kivűl, és az egész falat, köröskörűl belől és kivűl, mértékre vevé.

18. És a fal Kérubim és * pálmafa képekkel vala csinálva, és egy pálmafa vala két Kérub között, és mindenik Kérubnak két-két orczája vala.

19. És az emberorcza néz vala a pálmafára, és az oroszlán ábrázat a másik pálmafára másfelől, és az egész házon így vala csinálva köröskörül.

20. A földtől fogva mind az ajtó felső részéig, Kérubimok és pálmafák valának kifaragva, és így a templom falán is.

21. A templom oldalküszöbe négyszegű vala, és a legbelső Szentséges hely küszöbének is ugyanazon egy formája vala.

22. És a faoltárnak magassága * három sing, és hosszassága két sing vala, és az ő szegeleti és hosszasága és oldalai fából valának csinálva. És monda nékem: Ez az asztal, a melly áll az Úr előtt.

23. És kettős ajtó vala a templomban és a szentséges helyben.

24. És kettős egybejáró ajtótábla mindenik kapu ajtaján, két ajtótábla egyik ajtón, és kettő ismét a másikon.

25. És valának csinálva a templom ajtajin Kérubim és pálmafa képei, mint a falakon * valának csinálva; és egy fagerenda is vala kivűl a tornácz előtt.

26. És szoros ablakokat és pálmafák, mind egy s mind másfelől a tornácz oldalain, és a ház oldalain, és a gerendákon.