42. RÉSZ.

A templom megmérése elvégeztetik.

És kivőn engem a külső pitvarba az északi úton és vőn engem a kamarához, melly vala a közfal ellenében, észak felé.

2. A száz singnyi hosszaság előtt vala az északi ajtó, és ötven singnyi vala szélessége.

3. Annak a húsz singnek ellenében, melly vala a belső pitvarban, és annak a pádimentomnak ellenében, melly vala a külső pitvarban, kamarák valának a kamarák ellenekben, három rendben.

4. És a kamarák előtt tiz singnyi széles mulatóhely vala belől, egy singnyi út, és azoknak nyilások északra vala.

5. A felső kamarák pedig szorosabbak valának a többinél: mert a mulatóhelyek inkább megszoritották vala azokat; hogynem az alsó és középső kamarákat;

6. Mivelhogy három rendben valának, és nem valának ezeknek oszlopaik mint a pitvaroknak, ezokáért szorosabbak valának az alsóknál és a középsőknél a földtől fogva.

7. És a kőfal, melly kivűl vala a kamarák ellenekben, a külső pitvar útja felé a kamarák ellenekben ötven singnyi hosszú vala.

8. Mert a kamarák hosszasságok, mellyek a külső pitvarban valának, ötven singnyi vala; és ímé a templom előtt valóké száz singnyi.

9. A kamarák alatt pedig valal bejáró út napkelet felől, mikor valaki bémenne azokba a külső pitvarból.

10. A pitvar kőfalának szélességében napkelet felől, a közfal előtt és az épület előtt a kamarák valának.

11. És azok előtt való út hasonaltos vala a kamarák útjokhoz, mellyek északra valának, és mind hosszaságok, mind szélességek egyaránt vala; és minden kijárások azoknak módjok szerint és ajtajaik szerint vala.

12. És a dél felől való kamarák ajtajai mellett vala egy ajtó, annak az útnak kezdetin: az útnak mondom, melly az ékesen rakott kőfal ellenében vala, ha ki a napkeleti úton megyen bé azokba.

13. És monda nékem: Az északi és déli kamarák, mellyek vagynak a közfal előtt, szent kamarák, mellyekben a Papok, kik közel járnak az Úrhoz, eszik az igen szentséges áldozatokat, ott rakják le az igen szentséges áldozatokat és az eledeli-áldozatokat, és a bűnért és vétekért való áldozatokat: mert szent az a hely.

14. Mikor bémennek oda a Papok, ki ne jöjjenek onnét a Szenthelyről a külső pitvarba, hanem ott * vessék le az ő ruháikat, mellyekben szolgáltak; mert szentek: és más ruhába öltözzenek, és úgy menjenek a helyre, a hol a nép vagyon.

15. Véghezvivé azért a belső háznak mérésit, és kivőn engem a napkelet felől való kapu után, és megméré azt is köröskörűl.

16. A napkeleti oldalt méré a mérő pálczával ötszáz pálczányi hosszaságra, a mérő pálczával köröskörűl.

17, Megméré az északi oldalt is, ötszáz pálczányira, a mérő pálczával köröskörűl.

18. A déli oldalt is ötszáz pálczányira méré a mérő pálczával.

19. Kerüle a napnyugoti oldalra is, és méré azt is ötszáz pálczányira, a mérő pálczával.

20. Négyszegre méré azt: a kőfala vala köröskörűl, hosszasága ötszáz pálczányi és szélessége ötszáz pálczányi, hogy választást tenne a szent és a nem szent között.