43. RÉSZ.

Ezékiel látja az Isten dicsőségét a templomban.

És vőn engem a kapura, arra a kapura, melly néz valal a napkeleti útra.

2. És ímé az Izráel Istenének dicsősége jő * vala napkelet felől, és az ő zúgása, mint egy nagy viznek zúgása, és a föld világos vala az ő dicsőségétől.

3. És e látás, mellyet láték ollyan vala, mint az a látás, mellyet láték * mikor mennék a várost elveszteni: és látások, mint az a látás, mellyet láttam vala a Kébár folyóvize mellett; és arczal leborulék.

4. És az Úr dicsősége béméne a házba a kapunak útán, melly néz napkeletre.

5. És felemele engem a lélek, és bévőn engem a belső pitvarba; és ímé az Úr dicsőge * bétölté a házat.

6. És hallám, hogy egy szól vala nékem a házból és ama férjfiú áll vala mellettem.

7. És monda nékem: Embernek fija! Ímé ez az én székemnek helye, és az én lábaim talpainak * helyek, a hol én lakom az Izráel fijai között örökké: és többé meg nem fertézteti # az Izráel háza az én szent nevemet, ők és az ő Királyaik, az ő paráznaságokkal, és az ő Királyaiknak holttestekkel, és azoknak magas kápolnáikkal.

8. Ahol az ő alsó küszöböket az én küszöböm mellé vetették, és az ő oldalküszöböket az én oldalküszöböm mellé; egy fal vala csak én köztem és ő köztök; és megfertéztették az én szent nevemet az ő utálatosságaikkal, mellyeket cselekedtek; azokáért elvesztem őket haragomban.

9. Most azért távoztassák el az ő paráznaságokat, és az ő Királyaik holttesteket én tőlem: és ő köztök lakozom mind örökké.

10. Te embernek fija hirdessed az IzráelIzráel házának ezt a házát, és piruljanak meg az ő álnokságokért, és mérjék meg ezt a templom példáját.

11. Hogyha megpirulnak mindnekről, a miket cselekedtek: e ház formáját és annak rendelésit, és kijárásit és bémenésit, és minden formáit, és minden jegyzésit, és minden irott képeit, és minden törvényit jelentsd meg nékik, és szemeik előtt írd me; és tartsák meg annak minden formáját, és minden jegyzésit, és azok szerint cselekedjenek.

12. Ez a háznak törvénye: A hegy tetején lészen: minden határa köröskörűl tökéletesképen való szentséges lészen; ímé az annak a háznak törvénye.

13. Az oltárnak pedig mértéke e sing szerint, (a sing pedig tészen egy köz singet és egy tenyért) középben magassága az oltárnak egy singnyi, és egy singnyi szélessége: pártázatja pedig a szélin köröskörűl egy arasztnyi; ez a magassága az oltárnak.

14. Az oltárnak a földön való fundamentomától fogva az alsó pártázatig két sing, a pártázatnak szélessége egy sing: az alsó pártázattól fogva a felsőig négy sing, melly pártázatnak szélessége egy singnyi.

15. Az oltár pedig négy singnyi lészen és az oltár üregségéből felfelé, négy szarú megyen fel.

16. Továbbá, az oltárnak tizenkét sing hosszassága, és tizenkét sing szélessége: négyszegü a négy oldalára.

17. Annak pedig pártázatja tizennégy sing a hosszára, tizennégy a szélességére a négy szegletein, melly pártázat mellett lészen más övedzés köröskörül fél singnyi, és a fundamentoma néki egy singnyi köröskörül: és az ő grádicsai napkeletre lésznek.

18. És monda nékem: Embernek fija, azt mondja az Úr Isten: Ezek az oltárhoz való rendtartások, a melly napon felépitetik, hogy azon égőáldozattal áldozzanak, és vért hintsenek reá.

19. És a Lévi nemzetségéből való Papoknak, kik a Sádok * magvából valók, kik járulnak én hozzám, ezt mondja az Úr Isten, hogy szolgáljanak nékem; adj egy gyermekded tulkot # bűnért való áldozatra.

20. És végy annak véréből és hintsd meg az oltárnak négy szarvait: és az oltárnak felső pártázatjának négy szegeleteit, és annak szélit köröskörül, és tisztisd és szenteld meg azt.

21. És vegyed a tulkot, melly a bűnért vitetett az áldozatra, és égesd meg a háznak rendelt helyén, a szent helyen kivűl.

22. Másodnap pedig vigy áldozatúl egy bakot épet a bűnért: és tisztitsák meg vele az oltárt, mint a tulokkal tisztitották.

23. Mikor elvégezed az oltár megtisztitását, vigy áldozatúl egy gyermekded tulkot épet, és egy kost épet a nyájból.

24. És áldozzál velek az Úr előtt, és a Papok hintsenek sót * reájok és vigyék égőáldozatul azokat az Úrnak.

25. Hetednapig minden nap egy-egy bakkal áldozzanak a bűnért, azonképen áldozzanak gyermekded tulokkal és kossal. épekkel a nyájból.

26. Hét napon szenteljék és tisztitsák meg az * oltárt; és szenteljék meg az ő kezeket.

27. És mikor ezek a napok bételnek, nyolczadnapon és azután áldozzák a Papok ez oltáron a ti égőáldozatitokat és a ti hálaadó-áldozatitokat és kegyelmes lészek ti hozzátok: ezt mondja az Úr Isten.