44. RÉSZ.

A Szenthelybe merre, és kiknek engedtetik és nem engedtetik a bémenetel.

És vissza vőn engem a külső Szenthelynek kapuja útára, melly néz napkeletre, és az bézárva vala.

2. És monda nékem az Úr: Ez a kapu bézárva lészen, meg nem nyilik és senki rajta bé nem megyen: mert az Úr az Izráel Istene * ment bé rajta, azért bézárva lészen.

3. A Fejedelmenek szabad lészen, a Fejedelme * benne ülhet, hogy kenyeret egyék az Úr előtt; ennek a kapunak tornácza útán menjen bé, és ennek útán menjen ki.

4. És bévűn engem az északi kapu után a ház eleibe; és látám, és ímé az Úr háza bételék az Úr * dicsőségével; és arczal leborulék.

5. És monda nékem az Úr: Embernek fija! Vedd eszedbe és tekintsd meg szemeiddel, és halld meg füleiddel, valamiket én szólok te veled az Úr házának minden rendeléseiről, és minden törvényiről és légy figyelmes szivvel a háznak bémenésére, és a Szenthelynek minden kimenetelire.

6. És mondjad az engedetlen Izráel házának: Igy szól az Úr Isten: elegek legyenek immár néktek a ti minden utálatosságitok, óh Izráel háza!

7. Hogy idegeneket vittetek bé, kik mind szivekben mind testekben körülmetéletlenek voltak, hogy lennének az én Szenthelyemen, hogy az én házamat megfertéztetnék, mikor az áldozatra felvittétek az én kenyeremet; azaz, a kövérséget és a vért, és azok felbontották az én frigyemet minden ti utálatosságitokkal egybe.

8. És meg nem tartottátok az én szent tiszteletimnek rendelését; hanem szerzettetek magatoknak, kik megtartanák az én rendelésemet az én Szenthelyemen.

9. Igy szól az Úr Isten: Senki idegen fiu, a ki szivében és testében körülmetéletlen, bé ne menjen az én szenthelyemre, minden idegen fiak közzűl, kik az Izráel fijai között vagynak.

10. Sőt még azok a Léviták is, kik eltávoztak én tőlem, mikor Izráel eltévelyedék a kik eltévelyedtek volt az ő bálványaik után; az ő * álnokságokat viseljék.

11. És lésznek az én Szenthelyemben szolgák, rendeltetvén a ház kapui őrizetire, és a házban való szolgálatra: ők öljék a népnek égőáldozatot és egyéb áldozatot, és ők ő előttök álljanak, hogy szolgáljanak nékik.

12. Mivelhogy szolgáltak nékik az ő bálványaik előtt, és voltak az Izráel házának botránkozására az álnokságra: ezokáért felemeltem az én kezeimet ő reájok, ezt mondja az Úr Isten, és az ő álnokságokat viselik:

13. És közel én hozzám ne járuljanak, hogy én előttem Papitisztet viseljenek, és hogy minden én szentségimhez járuljanak, mellyek ign szentek; hanem az ő gyalázatjokat viseljék, és utálatosságaikat mellyeket cselekedtek.

14. És tészem őket őrizökké az én házam őrzésére, annak minden szolgálatjára, és mindenre valamit abban kell cselekedni.

15. A Lévi nemzetségből való Papok legyenek a Sádók * fijai, kik az én Szenthelyemnek rendtartását megtartották, mikor az Izráel fijai eltévelyedtek volt én tőlem, ők járuljanak én hozzám, hogy szolgáljanak nékem, és álljanak én előttem, hogy áldozzanak nékem kövérséggel és vérrel, ezt mondja az Úr.

16. Ők járjanak bé az én Szenthelyembe, és ők menjenek az én asztalomhoz, hogy szolgáljanak nékem, és az én rendelésemet megőrizzék.

17. És mikor a belső pitvar kapuin bé akarnak menni, len * ruhába öltözzenek, és gypju ruha ne legyen rajtok, mikor szolgálnak a belső pitvar kapuiban, és azon belől.

18. Lensüveg legyen az ő fejeken, és len alsóimeg legyen az ő derekokon, ne övedzék bé magokat a veriték helyén.

19. Mikor pedig kimennek a külső pitvarba, a külső pitvarba a néphez, vessék le az ő ruháikat a mellyekben szolgáltak, és tegyék bé azokat a Szenthelynek * kamaráiba, és öltözzenek más ruhákba, és meg ne szenteljék a népet az ő ruháikkal.

20. És fejeket meg ne * nyírjék, se hajat ne neveljenek; hanem fejek haját köröskörül ollóval megegyengessék.

21. És senki a Papok közzül bort * ne igyék, mikor a belső pitvarba bémennek.

22. És özvegyet, vagy férjétől * megvetettet feleségül magoknak ne végyenek; hanem szüzeket az Izráel háza magvából, vagy olly özvegyet végyenek, ki Paptól maraott meg.

23. És az én népem tanitsák megválasztani a szentet a nem szenmttől, és a tisztátalant a tisztától tanitsák megválasztani.

24. És a perben ők álljanak elő itélni, az én itéletem szerint itéljék meg azt; és az én törvényeimet és végezésimet megtartsák minden én Innepimben, és az ő álnokságokat viselik;

25. A megholt emberhez pedig bé * ne menjen a Pap, hogy magát megfertéztesse; hanem attyán és annyán, és fián és leányán, attyafián és hugán, kinek még férje nem volt, magát megfertéztetheti.

26. Mikor pedig megtisztulánd; számláljanak néki hét napot.

27. És a melly napon bémegyen a Szenthelyre a belső pitvarba, hogy szolgáljon a Szenthelyen; vigyen áldozatot fel az ő bűnéért, ezt mondja az Úr Isten.

28. És lészen a Papság nékik örökségül; én vagyok az ő * örökségek, és jószágot ne adjatok birni nékik Izráelen; én vagyok az ő jószágok.

29. És az ő élések lészen az eledeli áldozat, és a bűnért és vétekért való áldozat, és valami Istennek * szenteltetik Izráelben, az övék lészen.

30. És minden előlérő gyümölcsnek zsengéi * mindenből; és mindennek valami ti tőletek áldozatra vitetik, a Papoké lészen; és az uj gabonából sütött kenyereknek első zsengéit adjátok a Papnak, hogy áldást vessen a te házadra.

31. Semmi döggel * holtat, és elszaggattat, vagy madarat vagy egyébféle állatot a Papok ne egyenek.