45. RÉSZ.

Uj örök föld; kiké: Áldozatok rendelése.

Mikor pedig a földet nyillal kezditek elosztani örökségül, válasszatok ki * ajándéki áldozatul az Úrnak, melly légyen szent a földből: hosszasága legyen huszonöt ezer sing, és szélessége tizezer; szent lészen minden ő határában köröskörül.

2. Ebből legyen a Szenthelyért ötszáz singnyi négyszegű tágasság, melly ötszáz singet tészen mindenfelé és ötven singnyi pusztája legyen köröskörül.

3. Ebből azért a mérésből, mérj hosszaságra huszonöt ezert, és szélességre tizezer singnyi helyet, és abban lészen a Szenthely és a Szenteknek Szente. .

4. És a szent rész a földből a Papoké lészen a Szenthelyen a kik szolgálnak, a kik szni mennek az Úr eleibe; hogy legyen nékik helyek, mellyen házakat épitsenek, és szent hely a Szenthelyért.

5. És kivül szakasszatok huszonötezer singnyi földet hosszában, és tizezert széltében, és az a Lévitáké lészen a házhoz való szolgáké, hogy birják azt, és épitsenek rajta magoknak húsz kamarákat.

6. A városnak is adjatok örökséget, mellynek szélessége legyen ötezer sing, és hosszasága huszonöt ezer a kiválasztott Szenthelynek földe ellenében, melly az egész Izráel házáé lészen.

7. A Fejedelmé pedig mindkét felől lészen a kiválasztott szent rész mellett, a kiválasztott Szenthely, és a város számára való örökség előtt, a napnyugoti szegelettől fogva mint a napnyugotig, és a napkeleti szegelettől fogva napkeletig, és hosszasága lészen mindenik rész szrint, a napnyugoti határtól fogva a napkeleti határig.

8. Azon a földön lészen néki öröksége Izráelben, és többé ne sanyargassák az én Fejedelmim az én népemet, hanem a több földet adják az Izráel házának, az ő nemzetségek szerint.

9. Ezt mondja az Úr Isten: Legyen elég már néktek, ti Izráel Fejedelmei! A törvénytelenséget és ragadozást távoztassátok el, itéletet és igazságot cselekedjetek, vessétel el a ti saczoltatástokat az én népemtől, ezt mondja az Úr Isten,

10. Igaz mértéktek legyen és * igaz Efa és igaz Báth.

11. Az Efa és a Báth egy mértéküek legyenek, hogy a Hómernek tized része férjen belé a Báthba, és a Hómernek tizedrésze Efába, a Hómerhez kell mind a kettőt igazitani.

12. A Siklusban * húsz fillér legyen: továbbá húsz Siklus, huszonöt Siklus és tizenöt Siklus legyenez néktek a Gira.

13. A szabadakaratból felemelt áldozat, mellyet felvisztek, ez legyen: Az Efának hatodrészét egy Hómer buzából, és egy Hómer árpából hatodrészét vigyétek fel az Efának.

14. Az olajból való rendelt áldozat pedig (a Báth pedig olaj mérték) a Báthnak tizedrészét adjátok egy Kórusból: tiz Báth egy * Hómer: mert tiz Báth tészen egy Hómert.

15. És kétszáz juhból egy bárányt az Izráel kövér juhaiból, az eledeliáldozatra és az égőáldozatra és a Hálaadóáldozatokra, és ő megtisztulásokra, ezt mondja az Úr Isten.

16. A földnek minden népe köteles legyen erre az áldozatra, a Fejedelmért Izráelben.

17. A Fejedelem tiszte pedig lészen, hogy adjon egészen égőáldozatokat, és eledeli-áldozatokat, és itali-áldozatokat, az Innepeken, az ujholdak első napján, és a Szombatokon, az Izráel házának minden fő * Innepin; ő tégyen áldozatot a bűnért, és eledeli-áldozatot és égőáldozatot, és hálaadó-áldozatokat, hogy az Izráel házát megtisztitsa.

18. Ezt mondja az Úr Isten: Az első hóban, első napján a hónak, végy egy gyermekded tulkot épet és tisztitsd meg a Szenthelyet.

19. És vegyen a Pap a bünért tett áldozatnak véréből, és hintse a háznak oldalküszöbére, és az oltár széle négy szegeletire, és a belső pitvar kapuja oldalküszöbére.

20. Igy cselekedjél a hónak hetedik napján is mindenért, valaki tudatlanságból vétkezik és megcsalatkozik, hogy megtisztitsátok az Isten házát.

21. Az első hóban, a hónak * tizennegyedik napján lészen néktek Húsvéttok, az Innep hét napig tartson, kovásztalan kenyeret egyetek.

22. És a Fejedelem azon a napon áldozzék ő magáért és az egész föld népéért tulokkal, bűnért való áldozatra.

23. És az Innepnek hét napjain tégyen égőáldozatot * az Úrnak hét tulokkal és hét kossal, épekkel minden napon, hét napon, és bünért való áldozatra egy bakkal minden napon.

24. És eledeli-áldozattal minden tulok mellé egy Efával és egy Efával áldozzék minden kos mellé, és egy Hin olajjal minden Efa mellé.

25. Hetedik hóban, * a hónak tizenötödik napján az Innepen hasonlóképen cselekedjenek hét napon, mind a bünért való, mind égőáldozatban, az eledeliáldozatban; és az olajjal való áldozatban.