46. RÉSZ.

Fejedelem áldozatai; áldozatok konyhái.

Ezt mondja az Úr Isten: a belső pitvar kapuja melly néz napkeletre, betéve legyen a dologtevő hat napokon: Szombatnapon pedig nyittassék meg, és az ujhold napján is nyittassék meg.

2. És a Fejedelem annak a *  kapunak tornácza után menjen bé onnét kivül, és álljon annak a kapunak oldalküszöbe mellett, és áldozzák meg a Papok az ő égőáldozatját, és hálaadó-áldozatit: ő pedig meghajtván magát, imádkozzék annak a kapunak küszöbénél, és menjen ki; az a kapu pedig bé ne tétessék estvéig.

3. És magát meghajtván imádkozzék a föld népe annak a kapunak ajtajánál Szombatnapokon, és az ujholdnak napjain, az Úr előtt.

4. Az égőáldozat pedig, mellyet a Fejedelem felvigyen az Úrnak, ez legyen: Szombatnapon hat ép bárányt és egy ép kost.

5. És eledeli-áldozatra egy Efát a kos mellé; és a bárányok mellé is eledeliáldozatra az ő keze ajándékát és az Efa mellé egy Hin olaj.

6. Az ujholdnak napján pedig egy ép gyermekded tulok és hat bárány, és egy kos; ezek is mind épek legyenek.

7. És a tulok mellé egy Efát tégyen, és egy Efát a kos mellé is eledeli-áldozatra: a bárányok mellé pedig a mi kezétől lehet, és az Efa mellé egy Hin olajt.

8. És mikor bémegyen a Fejedelem, a tornácz kapuján menjen bé és azon úton menjen ki.

9. Mikor pedig a föld népe bémegyen az Úr eleibe az Innepeken, a ki az éjszaki kapun megyen bé, hogy meghajtván magát imádkozzék, a déli kapun menjen ki: a ki pedig a déli kapun megyen bé, az éjszaki kapun menjen ki, ne térjen arra a kapu útára, a mellyen bément, hanem annak ellenében valón menjen ki.

10. A Fejedelem pedig, mikor bémennek, ő köztök menjen bé, és mikor kimennek, együtt menjen ki velek.

11. És az Innepeken és a jeles napokon az eledeli-áldozat ez lészen: Minden tulok mellé egy Efa, és minden kos mellé egy Efa, és a bárányok mellé az ő keze ajándéka, és az Efa mellé egy Hin olaj.

12.Továbbá mikor a Fejedelem szabadakaratból tészen égőáldozatot, vagy hálaadó-áldozatokat szabadakaratból az Úrnak; nyissa meg magának azt a kaput, melly * napkeletre néz, és tegye az ő égőáldozatját és hálaadó-áldozatit, # mint Szombatnapon szokott tenni, és azután, mikor kimegyen, a kaput tegye bé kimenése után:

13. És egy esztendős ép báránnyal áldozzál égőáldozatra, minden napon az Úrnak minden reggel áldozzál azzal.

14. És eledeli-áldozatot áldozzál minden reggel, melly legyen az Efának hatodrésze, és egy Hin olajnak ahrmadrésze, melly legyen a zsemlyeliszt elegyítésére, melly rendelés szerint való eledeli-áldozat lészen szüntelen az Úrnak.

15. Áldozzanak azért báránnyal és eledeli-áldozattal és olajjal minden reggel szüntelen égőáldozattal.

16. Ezt mondja az Úr Isten: Ha a Fejedelem ajándékon ád valamit az ő fijai közzűl valamellynek az ő örökségéből: az, az ő fijáé legyen, és annak urasága örökségül övék lészen.

17. De hogyha a szolgái közzűl valamelynek ajándékot ád az ő örökségéből: csak szabadság * esztendejéig lészen övé, és térjen vissza a Fejedelemre az örökség, de annak öröksége azoké az ő fijaié lészen.

18. És a Fejedelem el ne vegye a népnek örökségét, hogy kivesse őket az ő jószágokból, hanem az ő saját jószágából hagyjon örökséget az ő fijainak, hogy az én népem közzűl senki ne kénszeritessék elbujdosni az ő jószágától.

19. És bévőn engem azon a bémenésen, melly vala a napkeleti kapu mellett oldalaslag, a Papokhoz, a szent kamarákba, mellyek északra néznek vala; és imé vala ott egy hely oldalaslag napnyugotra.

20. És monda nékem: ez a hely, holott a Papok főzzék a vétekért és a bünért való áldozatokat, és a hol főzzék az eledeliáldozatot, hogy ne keljen kivinniek a külső pitvarba a népnek megszentelésére.

21. És kivőn engem a külső pitvarokba, és elhordoza engem annak a pitvarnak négy szegeletin, és imé annak a pitvarnak minden szegeletiben egy pitvar vala.

22. A pitvarnak négy szegeletin valának pitvarok egymás érvén, negyven singnyi hosszak, és harmincz singnyi szélesek; egy mértéke vala azoknak a négy szegeletben való pitvaroknak.

23. És fal vala azok körül, mind a négy körül, és a falak alatt koynhák valának csinálva köröskörül.

24. És monda nékem: Ez a főző ház, holott főzzék a háznak * szolgái a népnek áldozatját.