48. RÉSZ.

A XII. nemzetségnek kiosztott része.

És ezek a nemzetségeknek neveik: Az északi határtól fogva Hetlon úta határa felé mikor mennek Hámátra, * Hasár-Enánra, melly határos Damaskussal észak felé, Hámát határa felé (mert ezek határai néki napkeletről és napnyugotról) a Dán nemzetségéé egy rész.

2. És a Dán határa mellett, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig, Áser része egy.

3. És az Áser határa mellett, a napkeleeti határtól fogva a napnyugoti határig Nafthali része egy.

4. A Nafthali határa mellett, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig, Manasse része egy.

5. És a Manasse határa mellet, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig, Efraim része egy.

6. És az Efraim határa mellett, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig Rúben része egy.

7. És a Rúben határa mellet, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig, Júda része egy.

8. És a Júda határa mellett, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig legyen a kiszakasztatott rész, mellyet külön * válasszatok, mellynek szélessége huszonöt ezer mérő pálcznyi legyen, hosszasága pedig mint egyik-egyik rész, a napkeleti határtól fogva a napnyugoti határig; és a Szenthely közepette légyen.

9. És e kiválasztott rész, mellyet az Úrnak választotok ki, huszonöt ezer pálczányi hosszu, és tizezernyi széles legyen.

10. És ezeké lészen ez a kiválasztott szent rész, tudniillik a Papoké, északra huszonöt ezer pálczányi hosszaság, és napnyugotra tizezernyi szélesség és napkeleti tizezernyi szélesség és délre huszonötezernyi hosszaság: és közepette az Úrnak Szenthelye légyen.

11. A Papoké legyen ez a rész, kik megszenteltettek a Sádók * fijai közzűl, a kik megtartották az én rendelésemet, kik nem tévelygedtek, mikor az Izráel fijai eltévelyedtek volna, miképen eltévelyedtek volt a Léviták.

12. És övék lészen a kiszakasztott rész a földnek kiválasztott részéből, felette igen szentséges a Léviták határok mellett.

13. És a Lévitáknak pedig részek a Papok határok mellett, hosszasága huszonöt ezer és szélessége tizezer: az egész hosszaság huszonöt ezer, és szélessége tizezer.

14. És semmit abból el ne * adjanak, se el ne cseréljék, se a földnek zsengéjét el ne idegeneitsék: mert az Úrnak szenteltetett.

15. Továbbá, az ötezer páldányi, melly a szélességben megmarad a huszonöt ezerből, melly hely nem szent, a városé légyen rakásra, és város alatt való tágasságra, és abban középaránt legyen a város.

16. És ezek annak * mérései: Az északi határ négyezer ötszáz pálczányi és a déli határ négyezer ötszáz, a napkeleti határ is négyezer ötszáz, és a napnyugoti határ is négyezer ötszáz legyen.

17. A város alatt való tágasság észak felé kétszáz ötven, napkeletre is kétszáz ötven, napnyugotra is kétszáz ötven.

18. A mi pedig megmarad a hosszaságban a kiválasztott szent rész ellenében tizezer pálczányi napkeletre, és tizezer napnyugotra, a kiválasztott szent rész ellenében legyen; annak pedig haszna azok táplálásokra legyen, kik a városnak szolgálnak.

19. És az Izráelnek minden nemzetségiből legyenek a szolgák, kik szolgáljanak a városnak.

20. Az egész huszonöt ezer pálczányi részt, melly huszonöt ezer pálczányira négyszegre lészen, adjátok szent ajándékul a városhoz tartozó résszel egybe.

21. A mi pedig ettől megmarad a Fejedelemé lészen, mindkétfelől a kiválasztott szent * rész mellett, és a városhoz való jószág mellett a huszonöt ezer pálczányi kiválasztott rész ellenében a napkeleti határig, e részeknek ellenekben, a Fejedelemé legyen: és kiválasztott szent rész lészen az, és a háznak Szenthelye az ő közepette.

22. És a Léviták jószágától, és a város jószágától fogva a között, melly a Fejedelemé lészen, a Júda határa és Benjámin határa köztt, a Fejedelemé legyen.

23. Továbbá a mi néz a több nemzetségekre, a napkeleti határtól a napnyugoti határig, Benjámin része egy.

24. És a Benjámin határa mellett, a napkeleti határtól, a napnyugoti határig, Simeon része egy.

25. És a Simeon határa mellett a napkeleti határtól a napnyugoti határig, Issakhár része egy.

26. És az Issakhár határa mellett a napkeleti határtól a napnyugoti határig, Zebulon része egy.

27. És a Zebulon határa mellett, a napkeleti határtól a napnyugoti határig, Gád része egy.

28. És a Gád határa mellett a déli határa dél felé, lészen a határ Támártól fogva a versengésnek vizéig Kádesben, a patakig, melly a nagy tengerbe foly.

29. Ez a föld, mellyet az Izráel nemzetsége közt örökségül elosszatok, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten!

30. És ezek lésznek a város kijárásai: Az észak felől való oldalától fogva négyezer ötszáz pálczányi mérték.

31. És a város kapui az Izráel nemzetséginek nevei szerint neveztessenek: három kapu észak felől: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.

32. És a napkelet felől való oldala a városnak, négyezer ötszáz pálczányi, és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.

33. Dél felé való oldala is négyezer ötszáz pálczányi mérték, és a háromkapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.

34. Napnyugot felől való oldala is négyezer ötszáz pálczányi, és kapujok három; Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy.

35. Köröskörül tizennyolczezer pálczányi legyen a város, és a város neve attól naptól fogva lészen: Az * Úr lakozik ott!