9. RÉSZ.

Dániel könyörgése; 70 titkos hetek.

Dáriusnak az Assvérus * fijának első esztendejében, ki a Midiabeliek nemzetségéből vala, ki Királlyá tétetett vala a Káldeusok országán.

2. Birodalmának azért első esztendejében, és Dániel megértém a könyvekből az esztendőknek számokat, mellyről az Úr szólott vala Jerémiás * Prófétának, hogy hetven esztendőt töltene bé Jérusálem pusztulásiban.

3. És emelem az én orczámat az Úr Istenhez , hogy keresnmém őtet imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel és zsákban való öltözéssel és hamuval.

4. Imádkozám az én Uramnak Istenemnek, és vallást tevék, és mondék: Kérlek, óh Uram, * nagy és rettenetes Isten, ki megtartos a fogadást és az irgalmasságot azokhoz, a kik téged szertenek és megőrzik a te parancsolatidat!

5. Vétkeztünk és álnokságot cselekedtünk, hitetlenül cselekedtünk, * és elszaladtunk te tőled, és eltávoztunk a te parancsolatidtól és itéletidtől.

6. És nem voltunk engedelmesek a te szolgáidnak a * Prófétáknak, kik szóltak a te nevedben a mi Királyinknak, Fejedeleminknek,  atyáinknak és az egész föld népének

7. Néked Uram igazság, és nékünk orczánk pirulása, a mint ma * megtetszik a Júda férjfiainak, Jérusálem lakosainak és az egész Izráelnek, közel és távol valóknak minden földeken, mellyekre kivetetted őket az ő gonoszokságokért, mellyel vétkeztek te ellened.

8. Óh Uram nékünk orczánk pirulása, a mi Királyainknak, Fejedeleminknek és atyáinknak: mert vétkeztünk ellened.

9. A mi Urinké Istenünké az * irgalmasság és bocsánat; mert ő tőle # elszakadtunk.

10. És nem engedtünk a mi Urunk Istenünk szavának, hogy V járnánk az ő törvényiben, mellyeket adott vala előnkbe az ő szolgái által a Próféták által.  *

11. És az egész Izráel általhágta a te törvényedet, és elhajlottak, hogy ne engednének a te szódnak. Ezért reánk omlott az átok * és esküvés, melly meg vagyon irva Mózesnek az Isten szolgájának törvényében; mert vétkeztünk ő elene.

12. És valóba bebizonyitotta az ő beszédét, melly szólott vala mi ellenünk és a mi * Biráink ellen. a kik minket ítéltek, hozván mi reánk nagy veszedelmet: mert nem lett olly az egész ég alatt a minémü lett Jérusálemben.

13. A mint meg vagyon irva * a Mózes törvényében, mindenestől a veszedelem reánk jöve! És a mi Urunknak Istenünknek szine előtt nem esedeztünk, hogy megtérnénk a mi álnokságinkból, és figyelmeznénk a te igazságodra.

14. És siete az Úr a veszedelemmel, és azt reánk hozá; mert igaz a mi Urunk Istenünk minden ő cselekedeteiben, mellyeket cselekedett: mert nem engedtünk az ő szavának.

15. Most mi Urunk Istenünk, ki kihoztad a te népedet Égyiptom * földéből hatalmas kézzel, és szerzettél magadnak nevet, mint e mai nap bizonyitja, Vétkeztünk, hitetlenül cselekedtünk:

16. Uram, a te minden igazságid * szerint távozzék el, kérlek a te haragod és búsulásod a te városodtól Jérusálemtől, a te szentséges hegyedtől, mert a mi büneinkért, és a mi atyáinknak hamisságaikért, Jérusálem és a te néped # gyalázatra vagyon mindeneknek mi körültünk.

17. És most hallgasd meg mi Istenünk a te szolgádnak könyörgését és az ő imádságit és * világositsd meg a te orczádat a te szent helyeden, melly elpusztittatott, az Úrért.

18. Hajtsd én Istenem a te füledet, és hallgass meg, a te szemeidet nyisd meg, és tekintsd meg a mi pusztulásunkat, és a várost, melly a te nevedről * neveztetik: mert nem a mi igazságinknak bizodalmába vetjük elődbe a mi könyörgésinket, hanem a te nagy irgalmasságidban baló bizodalomban.

19. Uram hallgas meg, Uram légy kegyelmes, Uram légy figyelmetes, és cselekedd meg, ne késedelmezzél, tennen magadért, * óh én Istenem: mert a te nevedről neveztetik a te városod és a te néped!

20. És még szólok és imádkozom vala, és vallást tészek vala az én bűnömről, és az én népemnek az Izráelnek bűnéről; és vetem vala az én könyörgésemet az én Uram Istenem eleibe, az én Istenemnek szent * hegyéért.

21. Én mondom, még szólok vala az én imádságomban: és ama férjfiu, Gábriel, kit * láttam vala látásban előszöt hogy nagy sebességgel repül, megillete engemet az estveli áldozatnak idejekor.

22. És megtanita, és szóla nékem, és monda: Dániel, most jöttem ki, hogy megtanitsalak téged az értelemre.

23. A te könyörgésidnek kezdetiben, kiméne a beszéd, és én jöttem, hogy megjelentsem: mert te kedves vagy Istennél: értsd meg azért a beszédet, és értsd meg a látást:

24. Hetven hetek végeztettek a te néped felől és a te szent * városod felől, hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és bépecsételtessék a bűn, és hogy kitisztitassék, és bépecsételtessék a látás és Prófétzia, és felkenettessék a szentek szente.

25. Tudjad azért és eszedbe vegyed: e népnek szabadulása * és Jérusálemnek megépittetése felől való beszédnek kimenésétől fogva a Krisztus Fejedelemig hét hetek, és hatvankét hetek vagynak, és haza vitetik a nép, és megépittetik ismét az utcza és a kerités és lészen ez az időknek szorosságában.

26. És hatvankét hét után kivágattatik a * Messiás, de a halál néki semmit nem árt. És a várost # és a szent templomot elpusztitja a következendő Fejedelem népe annyira, hogy az ő vége legyen néminemü vizözönnel, és mind a hadnak végéig teljességgel való pusztulás.

27. És megerősiti azoknak a szövetségeket egy heten, és fél hetenm véget vet a véres áldozatoknak és az ajándéknak, és az utálatosságoknak * elterjedése miatt lészen pusztulás, és mindenestől fogva való és eltökéllett pusztulás száll a népre.