HÓSEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Az Izráel bálványozásának példázatja: végre megtartatik Júda és Izráel.

Az Úrnak szava, melly volt Hóseáshoz a Beeri fijához, az  * Uzziásnak, # Jótámnak, Akáznak, Ezékiásnak Júda Királyinak idejekben: és ## Jéroboámnak idejében, ki Jónásnak az Izráel                                            Királyának fija volt.

2. Először így szól az Úr Hóseás által, és monda az Úr Hóseásnak: Menj el, végy feleségül magadnak egy nyilvánvaló paráznát, és nevelj fiakat a parázna asszonytól: mer paráználkodván paráználkodott e föld, hogy ne kövesse az Urat.

3. Elméne azért Hóseás, és vevé magának feleségül Gómert a Dibláim leányát, ki teréhbe esék, és szüle néki fiat.

4. És monda az Úr néki; nevezd az ő nevét Jezréelnek: mert egy kevés idő mulva megbüntetem a Jéhu házát * a Jezréel városában tett # vérontásért, és az Izráel országát elrontom.

5. És akkor lészen ez, hogy az Izráelnek ivét * eltöröm Jezréelnek völgyében.

6. Ismét teréhbe esék Gómer, és szüle leányt, és monda az Úr néki: nevezd az ő nevét Ló-Rukhamának: mert többé nem mívelem, hogy megkegyelmezzek Izráel házának, hanem * elvesztvén elvesztem őtet:

7. De a Júda házának megkegyelmezek. és megtartom őket az ő Urokban Istenekben; de nem ivekkel, * sem fegyverekkel tartom meg őket, sem ütközetekkel, sem lovakkal, sem lovagokkal.

8. És elválasztván Ló-Rukhamát a csecstől, ismét teréhbe esék, és szüle fiat.

9. És monda az Úr: Nevezd az ő nevét Ló-Amminak; mert ti vagytok nem én népem, én sem lészek ti Istenetek;

10. Mindazáltal az Izráel fijainak számok ollyan lészen, mint a tenger fövenye, melly meg nem mérettethetik, meg sem számláltathatik; és meglészen ez, hogy a helyen a hol * ezt mondották nékik: Nem én népem vagytok ti! ott mondják ezt nékik; az élő Isten fijai vagytok ti!

11. És öszvegyülnek a Júda és Izráel fijai egyenlőképen, és egy * Fejedelemhez hallgatnak, és feljőnek az ő bujdosásoknak földérő, mert nagy lészen Jezréel napja.

12. Mondjátok meg a ti atyátok fijainak, hogy már én * népeim ők, és a ti hugaitoknak, hogy kedvemben vagynak nékem.