5. RÉSZ.

Feddi főképen a Papokat s Főrendeket.

Halljátok meg ezt, ti Papok, vegyétek eszetekbe Izráel háza, és hallgassátok meg Királynak udvari népe, mert ti veletek vagyon pere az Úrnak, kik ollyanokká lettetek a köznépnek, mint a Mispa hegyén megvettetett * tőr, és a Tábor hegyén kiterittetett háló.

2. Kik az öldöklésre álnok tanácsot tartottak; jóllehet én dolgom, hogy mindeneket megbüntessek.

3. Esmérem én az Efraimot, és az Izráel nem rejtetett el én tőlem: mert te Efraim most is * paráználkodol, megfertéztetett az Izráel.

4. Nem igyekeznek azon, hogy az ő Istenekhez * térjenek; mert a paráználkodásra való nagy buzgó lélek vagyon bennek, és az Urat nem esmérik.

5. De elég tanu lészen az Izráel ellen az * ő kevélysége. Az Izráel azért és Efraim # az ő álnokságokért elvesznek; még a Júda is ő velek elvesz.

6. Az ő juhaikkal és barmaikkal mennek az Urat keresni, de nem találják meg; mert elrejtezett előlök.

7. Hitetlenül cselekedtek az Úr ellen; mert idegen * fiakat nemzettek: most már a veszedelem rövig napon # bényeli őket az ő örökségekkel egybe.

8. Kürtöljetek szaruval Gibeában, trombitáljatok Rámában, kiáltsatok Bethávenben, azután te benned, óh Benjámin!

9. Az Efraim elpusztul a büntetésnek idején: az Izráelnek nemzetségi között eléggé * tanitottam az igazságot.

10. Felbontották a Júda Fejedelemi az Isten törvényének * határát, de kiontom reájok, mint a vizözönt, az én busulásomat.

11. Prédára költ az Efraim, törvény szerint romol meg: mert szabadakaratja szerint járt az emberi parancsolatok után.

12. De én megemésztő moly gyanánt lészek Efraimnak, és a Júda házának szúféreg gyanánt.

13. És látá Efraim a maga * nyavalyáját, Júda is látá a maga sebét, és Assiriába ment az Efraim, és Júda Járeb Királyhoz küldött: de ő nem gyógyithatott meg titeket, és nyavalyátokból titeket meg nem orvosolhatott.

14. Mer én az Efraim ellen ollyan lészek, mint a kegyetlen oroszlán, és a Júda háza ellen, mint az oroszlánkölyök: én magam, én magam * megszaggatom, és elmegyek; megragadom, és senki kezemből ki nem ragadhatja.

15. Elmegyek, visszatérek az én helyemre, mind addig, mignem megesmérik magokat, hogy vétkeztek, és midnem megkeresik az én orczámat; mikor a nyavalya rajtok lészen, idején * megkeresnek engemet, mondván: