6. RÉSZ.

Megtérés. Gonoszságokról való panasz.

Jertek el, * térjünk vissza az Úrhoz: mert ő szaggatott meg, és ő gyógyit meg minket, megvert, és béköti a mi sebeinket.

2. Megelevenit * minket két nap mulva: harmadnapon feltámaszt minket, és élünk az ő orczája előtt.

3. Megesmérjük jóvoltát, és eljutunk az Úr kegyelmének esméretire, hozzán készült az ő kijövetele mint a hajnal, és eljő mihozzánk mint az eső, mint a tavasz időbeli eső, a földnek alkalmatos idejebeli esője.

4. Mit cselekedjem veled Efraim? mit cselekedjem te veled Júda? mert a ti jámborságtok ollyan, mint a reggeli harmat, és mint a köd, melly reggel felkél.

5. Ezokáért megvertem az én Prófétáim által, megöltem * őket az én számnak beszédivel; és a te itéletid ollyanok voltak, mint a feljövő napnak világossága.

6. Mert irgalmasságot * kivánok én tőled s nem áldozatot, és az Istennek esméretit inkább az égőáldozatnál.

7. De ők, mint a megromlott emberek, megszegték az én * szövetségemet: és abban hitetlenül cselekedtenek én velem.

8. Gileád, az álnokság cselekedőinek városok, és vérontásba bémerült.

9. És mint a tolvajok lesik az embereket, azonképen a Papitársaság egyenlő tanáccsal az úton embert ölnek; mert az ő szándékokat teljesitik meg.

10. Nagy gonoszságot látok az Izráel házában, ott vagyon az Efraimnak paráználkodása, megfertéztetett az Izráel.

11. Te is Júda csemetéket plántálsz magadnak, midőn én visszahozom az én népem foglyait.