12. RÉSZ.

Hijábavaló reménység: fenyegetés.

Széllel * tápláltatik Efraim, és a napkeleti száraztó szelet követi; naponként a hazugságot és a pusztaságot sokasitja: frigyet szerez az Assiriussal, és # olajt küld Égyiptomba.

2. Pere vagyon az Úrnak Júdával, hogy meglátogassa * ostorával a Jákóbnak házát az ő útai szerint, az ő cselekedetei szerint # fizet meg néki.

3. Az anya méhében megragadá Jákób az ő bátyának * sarkát, és az ő erejével küzdék az Istennel.

4. És küzdék az Angyallal, és meggyőzé, sira és könyörge néki; * Béthelben találá meg az Isten őtet, és ott szóla mi velünk.

5. És Seregeknek Ura Istene, Úr az ő megemlékeztető neve!

6. Te is térj meg a te Istenedhez, őrizd meg az irgalmasságot és az itéletet, és mindenkor a te Istenedben vessed reménységedet.

7. Kanaán * nemzet ez, kezében vagyon a hamis mérték, szereti a ragadozást.

8. És ezt mondja Efraim: Bizonyára meggazdagultam, gazdagságot szerzettem magamnak, semmi keresetemben nem találnak nékem álnokságot: mert nagy bün volna az.

9. Noha én vagyok a te Urad Istened Égyiptomnak * földétől fogva: de sátorokban lakóvá tészlek ismét tégedet, mint ama gyülekezetnek idején.

10. És szólottam néktek a Próféták által, s én magam sok látásokat jelentettem néki, és a Próféták által példázó dolgokat mutogattam.

11. Vallyon vagyon é Gileiádban hamisság? bizony hazugság vagyon! Gilgálban * ökrökkel áldoztak, az ő oltáraik is olly igen sokak, mint a szántóföldnek barázdáin a rakások.

12. És Siriának földére bujdosott Jákób, és ott szolgált Izráel az ő * feleségéért, és juhot őrizet feleségéért.

13. És a Próféta által * felhozta az Úr Izráel Égyiptomból, és a Próféta által szabaditotta meg.

14. Ingerlette Efraim az Istent az ő magas bálványozó helyein; de meglakol * az ő istentelenségéről, és megadja néki az ő gyalázatját az ő Ura.