13. RÉSZ.

Mégis panaszolkodik a népnek elvetemedéséről.

Mikor Efraim szól vala, miondenek rettegnek vala tőle, felvette magát az Izráel népe között; de vétkezék a Baállal, * s meghala.

2. Még most is többitik büneiket, és képeket öntöttek magoknak az ő ezüstökből az ő értelmek szerint, mellyek bálványok és mesterembereknek müvök mind ez, mellyekről magok mondják, hogy a melly emberek áldoznak, csókolgassák a borjukat.

3. Annakokáért ollyanná lésznek mint a reggeli köd, mint a reggel felkelő harmat, és mint a polyva, * mellyet a szél elhajt a szérüről, és mint a füst, melly a kürtőről kimegyen és eloszol.

4. És én volnék a te urad Istened Égyiptom * földétől fogva, s nem kell vala nélamnál több Istent emsérned: mert nincs több Szabaditó én nálamnál.

5. És esmértelek téged a * pusztában, a vizetlen és a száraz földön.

6. Bőv földre hozám, és megelégedének, megtelének; de elhivék * magokat, elfelejtkezének én rólam.

7. Azért én mint az oroszlán * ollyan lészek rajtok; mint a párducz, leselkedelem utjokban utánnok.

8. Eleikbe futok mind a * medve, mellynek kölykeit elvették, megszaggatom sziveket, béléket; bényelem őket ott, mint az oroszlán, a mezei fenevad elszaggatja őket!

9. Te magad * vesztetted el magadat, Izráel: mert én bennem segitséged vagyon.

10. Én vagyok örökké; de hol vagyon a te Királyod, hogy megoltalmazna téged minden városidban? és hol vagynaka te Biráid, kik felől ezt mondottad nékem: Adj * Királyt és Fejedelmeket nékem?

11. Adék néked Királyt * haragomban, és elvőm te tőled az én búsultomban.

12. Pecsét * alatt vagyon Efraimnak álnoksága, elrejtetett az ő büne.

13. De gyermekszülőnek fájdalma száll ő reá: bolond * fiú ő; mert születésének idején meg nem fúlada.

14. A koporsó hatalmától megmenthetném őket: a haláltól megszabadithatnám őket: Halál, * te veszedelmed lészen én, koporsó, romlásod lészek én néked: elrejtetett a változás az én szemeim előtt.

15. Jóllehet ő nevekedik az ő attyafiai között! de eljő a napkeleti száraztó szél az Úr szele, melly a pusztából felő, és megszáraztja * az ő erét, és megszárad az ő kútfeje; elragadozza ő inden drága marhájának kincsét.