ÁMÓS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Némely nemzetekre jövendő büntetések.

Ámósnak beszédei ezek, ki a Tékoabeli pásztorok * közzűl való vala, mellyeket látott Izráel országa felől, # Uzziásnak Júda Királyának idejében, és Jeroboámnak, Jóásnak az Izráel Királya fijának idejében, két esztendővel a földindulás előtt.

2. És monda: Az Úr Sionból * kiált és Jérusálemből tészen szózatot; és elvesznek a pásztoroknak aklakik, s megszárad a Kármel hegynek teteje!

3. Így szól az Úr: Damaskusnak három és négy gonoszságáért meg nem kegyelmezek: mert a Gileádbeliekeet vascsépekkel cséplették meg.

4. És tüzet bocsátok a Hasáel házára, melly megemészti a Benhadád palotáit.

5. És elrontom Damaskusnak * erősségét, és kivesztem az Aven mezeinek lakóit, és a Fejedelmet Édennek házából; és Siriának népe Kirbe vitetik, ezt mondja az Úr.

6. Így szól az Úr: Gáza * városnak három és négy gonoszságáért meg nem kegyelmezek: mert teljességgel rabságra adták az én népemet, hogy őket az Edomiták kezekbe adták.

7. És tüzet bocsátok Gázának kőfalára, melly megemészti az ő palotáit.

8. És kivesztem Azotusból a lakos népet, és Askelonból a Fejedelmet, és téritem az én kezemet Akkaronra, és a Filiszteusoknak maradékok * elvesznek, ezt mondja az Úr Isten.

9. Így szól az Úr: Tírusnak * három és négy gonoszságáért meg nem kegyelmezek: mert teljességgel Edomnak fogságába ejtették az én népemeet, és nem emlékeztek meg az atyafiak szövetségekről.

10. És tüzet bocsátok Tírusnak kőfalára, melly megemészté az ő palotáit.

11. Így szól az Úr: Edomnak három s négy gonoszságáért meg nem kegyelmezek: mert fegyverrel háborgatta * az ő attyafiát, és nem volt irgalmassággal hozzá, mind örökké ragadozó volt az ő haragja, és örökké haragot tartott reá.

12. És tüzet bocsátok * Témán városára, melly megemészti Boczrának palotáit.

13. Így szól az Úr: Három és négy gonoszságokért az Ammon * fijainak kegelmes nem lészek: mert a terhes asszonyokat ketté vágták Gileádban, hogy az ő határokat terjesztenék.

14. És tüzet gerjesztek * Rabba városának kőfalára, melly megemészti nagy jajgatással az ő palotáit az ő harczának napján, az ő háborgó szélvészének idején.

15. És fogságba vitetik az ő Királyok ő maga, és vele együtt az ő Fejedelmei is, ezt mondja az Úr.