2. RÉSZ.

Fenyegeti Moábot, Júdát és Izráelt.

Ezt mondja az Úr: Három és négy gonoszságáért Moábhoz nem fordulok: mert ő égette meg az Edom Királyának tetemeit mint a meszet:

2. És tüzet vetek Moábra, melly megemészti Kériótnak palotáit, és háborunak zörgésében, és kürt zengésében hal meg Moáb.

3. Kiveszem ő belőle a Birót, és minden Fejedelmeit vele egyetemben megölöm, ezt mondja az Úr!

4. Így szól az Úr: Három és négy gonoszságáért a Júdának meg nem kegyelmezek: mert megvetették az Úrnak törvényét: és az ő szerzésit nem őrzötték és tévelygésbe vitték őket az ő hazugságaik, mellyeket az ő attyaik követtek.

5. És üzet vetek Júdába, * melly megemészti Jérusálemnek palotáit.

6. Így szól az Úr: Izráelnek három és négy gonoszságáért hozzá nem fordulok: mert pénzen * eladták az igazat, és a nyomorultat egy öltő sarun.

7. Sietnek e földön a szegényeknek fejekre, a nyomorultaknak igazságokat elforditják, a fiú az ő attyával egy leánnyal vétkezik, hogy az én szent nevemet megfertéztessék.

8. És a zálogba vetett ruhákon hajtják meg magokat minden oldtároknál, és a megesett embereknek birságokból az ő Isteneiknek házokban borral lakoztak.

9. Jóllehet én szaggattam ki az * Emoreusokat előttök földökből, kiknek magasságok ollyan vala, mint a # czédrusfáknak magasságok, és kik olly erősek valának mint a cserfák: és elvesztettem felül az ő gyümölcsét, s alól az ő tövét teljességgel.

10. És én hoztalak ki * Égyiptomnak földéből titeket, és negyven esztendeig hordoztalak a pusztában, hogy az Emoreusoknak földöket birhatnátok.

11. És Prófétákat támasztottam a ti fijaitok közzűl, és a ti ifjaitok közzűl Nazareusokat! * Valyon nem ugy vagyon é, Izráel fijai? ezt mondja az Úr!

12. És ti bort adátok inniok a Nazareusoknak, és a * Prófétáknak meghagytátot, mondván: Ne prófétáljatok!

13. Ímé én megnyomom ezt a ti helyeteket, miképen a vasas szekér nyomja a teljes kévét.

14. Elkél azért a futás a gyorstól, és az erősnek ereje semmit nem fog, és a magabiró meg nem óhajtja magát.

15. És a kézives helyén meg nem maradhat, és a gyors gyalog futásával meg nem szabadúl, a lovag sem szaladhat el.

16. A jószívü az erősek között mezitelen szalad az napon, ezt mondja az Úr!