3. RÉSZ.

Fenyegeti Isten a népet az engedetlenségért.

Halljátok meg ti Izráel fijai, e szót, mellyet azu Úr szól ti felőletek; mind az egész cselédről, mellyet Égyiptom földéről * felhoztam vala, ezt mondván:

2. Csak titeket * választottalak magamnak e földnek minden nemzetségei közzűl; annakokáért megbüntetlek titeket minden álnokságitokért.

3. Valyon járnak é ketten együtt, ha ő köztök egyesek nem lésznek?

4. Valyon ordít é az erdőben az oroszlán, ha ragadományt nem talál? valyon az oroszlánykölyök ordít é a barlangból, mikor semmit nem kaphat?

5. Valyon esik é a madár a földön megvetett tőrbe a madarász nélkül, avagy felszedi é a madarász a tőrt a földről, míg valamit nem fogott?

6. Valyon mikor a városban zeng a kürt, nem rémül é meg a nép? avagy lészen é olly veszedelem a városban, mellyet az Úr nem szerzene?

7. Mert semmi dolgot nem cselekeszik az Úr Isten addig, mígnem * megjelenti az ő titkát az ő szolgáinak a Prófétáknak.

8. Az oroszlán ordított, s ki nem félne? az Úr Isten szólott, s ki nem prófétálna?

9. Tégyetek hirt Asdód palotáiban, és Égyiptom földében való palotákban, s mondjátok ezt: Gyüljetek öszve Samariának hegyein, és nézzétek meg ő benne a sok inséget, és a nyomorultakat ő benne.

10. És nem tudnak jót cselekedni, azt mondja az Úr, kik a ragadományból kincset gyüjtnek, és palotáikat kóborlott marhával megrakják.

11. Annakokáért ezt mondja az Úr Isten: Az ellenség, és a föld körül való szomszédság is elveszi tőled minden erődet, és elrontatnak a te palotáid.

12. Ezt mondja az Úr: Miképen a pásztor az oroszlánnak szájából a juhnak csak két szárát ragadja ki, vagy a fülének külső részét; ezenképen ragadtatnak ki az Izráel fijaiban a veszedelemből, kik Samariában ülnek az ágynak oldalán, és Damaskusban az ágynak lábán.

13. Halljátok meg, és tégyetek tudományt Jákóbnak házában, ezt mondja az Úr Isten, a Seregeknek Istene?

14. Mert a melly napon megbüntetem Izráel az ő gonoszságiért; meglátogatom Béthelnek * oltárit is, és letöretnek az oltár szarvai, és a földre leromolnak.

15. És elrontom a téli házat a nyári házzal egybe, és az elefánttetemmel megékesittetett * házak elvesznek, és elfogynak a nagy házak, azt mondja az Úr.