4. RÉSZ.

Feddi, fenyegeti s inti a Fejedelmeket a nyomorultakon való törvénytelenségről.

Halljátok meg ezt a beszédet, ti Básánnak ünői, kik Samariának hegyén vagytok, kik nyomorgatjátok * a szegényeket, kik rongáljátok a szükölködőket, kik az ő Uroknak ezt mondjátok: Hozd elő, hadd igyunk!

2. Megesküldt ezen az Úr Isten az ő szentségére, hogy ímé napok következnek reátok, mellyeken elviszen titeket az ellenség horgokkal, és a ti maradéktokat mint a halásznak halászó * horgaival.

3. És mindenitek törésen szalad ki egymás után, és a ti palotáitokból elhányjátok marháitokat, ezt mondja az Úr.

4. Mejetek Béthelbe és vétkezzetek: Gilgálban * neveljétek a ti gonoszságtokat: hozzátok fel bátor minden reggel a ti áldozatitokat, és három esztendőnként adjátok bé a ti dézmáitokat;

5. És áldozzatok kovászos * kenyérrel háláadó áldozatot, és hirdessetek szabadakarat szerint való áldozatokat, kiáltsatok; mivelhogy igy tetszik kedveteknek, Izráel fijai, ezt mondja az Úr Isten.

6. Én is fogaitoknak tisztaságokkal vertelek meg titeket minden ti várositokban, azaz, kenyérnek * szükségével, minden ti helyetekben: de mégis nem térétek # meg én hozzám, ezt ondja az Úr.

7. Annakfelette én is megtartóztattam tőletek az * esőt az aratás előtt három hónappal; és esőt adtam egy városra, más városra pedig nem adtam esőt, a földnek egyik része esővel megöntöztetett, és a melly föld nem engedte, hogy eső szálljon reá, megszáradott.

8. És mennek vala két vagy három város egy városhoz, hogy vizet innának, de nem elégittetnek vala meg: mégis nem * térétek hozzám, ezt mondja az Úr.

9. Megvertelek titeket szárazsággal és ragyváal, a ti * sokféle kerteiteket, szőlőiteket, figéitekeet, és a ti olajfáitokat megemésztette a sáska; de mégis nem tértetek # én hozzám, ezt mondja az Úr.

10. Döghalált bocsátottam reátok mint régen Égyiptomra, fegyverrel * levágattam a fi ifjaitokat, lovaitokat fogságra vitettem; és azt miveltem, hogy a ti táborotoknak doha a ti orrotokba is felhatna; de mégis nem # tértetek meg én hozzám, ezt mondja az Úr.

11. Megemészték közzűletek * sokakat, mint megemészté Isten Sodomát és Gomorát, annyira hogy hasonlók lennétek a tűzből kiragadott üszöghöz: de még sem térétek hozzám, ezt mondja az Úr.

12. Annakokáért e képen cselekeszem veled, óh Izráel: Mivelhogy e képen cselekeszem veled, készült a te Istenednek eleibe, óh Izráel!

13. Mert ímé a ki a hegyeket formálta, és a ki a szelet teremtette, és a ki megjelenti az embernek az ő gondolatját, ki a hajnalt setétséggé változtatja, és e földnek hatalmasságit megrontja, Seregeknek Ura Istene annak neve!