5. RÉSZ.

A jövendölt romlás miképen távoztatik el.

Halljátok meg e siralmas beszédet, mellyet szólok ellenetek, óh Izráelnek háza!

2. Elesik, nem maradhat meg az Izráelnek szüze, és elhagyattatik az ő földén, és senki nem emeli fel őtet.

3. Mert ezt mondja az Úr Isten: A melly városból ezeren kelnek vala ki, százan maradnak abban, s a mellyből százan kelnek vala ki, tizen maradnak az Izráel házának.

4. Mert ezt mondja az Úr az Izráel házának: Keressetek engemet és éltek.

5. És ne keressétek * Béthelt, Gilgálba se menjetek, Bersebába se menjetek által: mert Gilgál kétség nélkűl fogságra megyen, és # Béthel semmivé lészen.

6. Keressétek az Urat, és éltek, hogy el ne emésszen mint a tüz a József házát, és megeméssze Béthelt * olthatatlan tüzzel.

7. Kik az itéletet * keserűségre változtatják, és az igazságot a földön hagyják heverni.

8. Azt az Isten, mondom, hogy keressétek, ki a * fiastyukot és a kaszahugyot teremtette, ki világosságra változtatja a temérdek setétséget, és a nappalt éjszakával béfedezi: ki a tengernek vizeit az égre felvonsza, és kitölti azokat a földnek szinére, kinek neve Úr.

9. Ki megerősiti a pusztitót az erős ellen, hogy a pusztitó az erősségbe bémenjen.

10. Gyülölik * azt, ki a kapuban őket megfeddette, és utálták az igazmondót.

11. Annakokáért, mivelhogy fárasztjátok a szegényt és az ő rakás gabonájától megfosztjátok őtet: faragott * kőből épitettetek házakat, de nem lakoztok azoknban; gyönyörüséges szőlőket ültettetek, de nem isztok azoknak borokban;

12. Mert tudom a ti hamisságitokat, és a ti erős büneiteket: az igazat nyomorgatják, a bünösöktől váltságot vesznek, és a szükölködőknek igazságokat a kapuban elforditják.

13. Annakokáért az eszes * ember hallgat akkor, mivelhogy az idő gonosz.

14. Kererssétek a jót és nem a gonoszt, hogy éljetek, és igy veletek lészen a Seregek Ura Istene, a mint mondjátok.

15. Gyülöljétek * a gonoszt és szeressétek a jót, és szolgáltassatok a kapuban igaz itéletet, talán megkegyelmez a Seregeknek Ura Istene a József maradékinak.

16. Azokáért azt mondja a Seregeknek Ura Istene, az Úr: Minden utczákon lészen jajgatás, és minden utczákon ezt mondják: Jaj! Jaj! és inditják a szántóvető embert is a sirásra és jajgatásra mind azokkal egybe, kik a jajgatásban mesterek.

17. Minden szőlőidben is * jajgatás lészen mikor te közötted általmegyek, ezt mondja az Úr.

18. Jaj azoknak, kik kivánják * az Úrnak napját: Mit használ néktek, az Úrnak napja? holott setétségnek, # nem világosságnak napja az!

19. Miképen ha valaki elszalad az oroszlán előtt, és medve találkozik reá: vagy ha valakit, ki az ő házába bément és kezével a falhoz támaszkodott, a kigyó megmar.

20. Avagy nem setétségnek * napja é az Úrnak napja, és nem világosságnak? és nem homályos nap é, mellyben semmi világosság nincsen?

21. Gyülöltem, megvetettem a ti Innepiteket, és nem szagolom a ti * Innepiteken való jóillatitokat.

22. Hogyha egészen égőáldozatokkal és Minhákkal áldoztok is, nem kedvellem; és a ti háláadásra való kövér áldozatotokra tekintek.

23. Vedd el én előlem a te sok éneklésidet, a te hegedüidnek énekléseket is nem hallgatom meg;

24. Hanem folyjon mint a viz az itélet, és az * igazság mint a sebes patak!

25. Valyon nékem áldoztatok é * és nékem hoztatok é előmbe Minhát a pusztában negyven esztendeig, óh Izráel háza?

26. Sőt inkább a Molok bálványtok sátorát hordoztátok, és a Kiunnak képeit a ti képeiteket, a ti Istenteknek csillagát, mellyeket csináltatok magatoknak.

27. Annakokáért a Damaskusbelieknél tovább * vitetlek titeket, ezt mondja a kinek Seregeknek Ura Istene neve.