6. RÉSZ.

Feddi a Sion és Samarai testi bátorságát.

Jaj * azoknak, kik sionban nagy bátorságban élnek, és a kik a Samaria hegyén elbizakodtak, melly hegyek neveztetnek az ő népek fejeinek, mellyekhez szoktak gyülni az Izráel háza.

2. Menjetek által Kálné városba és nézzétek meg; és menjetek onnét a nagy Hámát városba: azután menjetek alá a Filiszteusok Gáth nevü városokba: avagy jobbak é azok ez országoknál? avagy szélesb é azoknak határok a ti határotoknál?

3. Kik a veszedelm napját * messsze vetitek; kik az erőszaktételnek széket emeltek.

4. Kik * elefánttetemből csinált ágyékban alusztok, és elnyujtoztok a ti nyoszolyáitokban, és kik válogatott bárányokkal laktok, és meghizlalt borjukkal.

5. Kik hegedüszó * mellett énekeltek, és vigasságtevő szerszámokat gondoltatok, mint Dávid.

6. Kik a bort nagy poharakkal * isszátok, és drága olajjal kenitek magatokat; és nem szánjátok Józsefnek romlását.

7. Annakokáért ezennel elővitettek ti a népek között * a fogságra, és elközelget az ágyban nyujtódzóknak jajgatások.

8. Megesküdt az Úr Isten az ő életére, ezt mondja a Seregeknek Ura Istene: Utálom én Jákóbnak kevélységét, és gyülölöm az ő palotáit; azokáért kezedbe adom * a várost minden gazdagságival.

9. És ha tiz embernek maradnának is egy házban: meghalnak.

10. És mikor valakit az ő barátja felveszen, vagy a temető, hogy kivigye annak tetemit a házból; ha annak azt mondándja annak a háznak szomszédja: Vagyon é még valaki több a te házadban? azt feleli az: nincs; annakfelette ezt mondja: Hallgass, mert ezek az Úr nevét nem emlitették!

11. Mert imé az Úr parancsol, és megveri a nagy házat romlásokkal, és a kicsiny házat hasadozásokkal.

12. Valyon futhatnak é a lovak a kősziklán? vagy felszánthatja é azt valaki ökrökön? mert az itéletet elváltoztattátok méreggé, és az igazságnak * gyümölcsét ürömmé.

13. Kik örültök hijábavaló dolgokon, és ezt mondjátok: Avagy nem a mi erőnkkel szerzettünk é illy nagy bizodalmakat?

14. De imé én támasztok ti ellenetek, óh Izráel háza, ezt mondja a Seregeknek Ura Istene, olly nemzetséget, melly megnyomorit titeket. Hámátnak utától fogva, mind a mezőségnek patakáig.