7. RÉSZ.

Csapásokat jelentő három látások.

Illyen látást mutat nékem az Úr Isten: Hogy imé ő formálna sáskákat, mikor a fű kezdene nevekedni; és mikor a derék kaszálás után a fű megnőtt volna.

2. És mikor a sáska megette volna a földnek füvét, mondék akkor: Uram Isten, kérlek légy kegyelmes e népnek: mert mimódon maradhaatna meg a Jákób? mivelhogy * kicsiny.

3. És elváltoztatá * az Úr az ő szándékát, és monda az Úr: Nem lészen ez!

4. Illyne látást is mutata nékem az Úr Isten: Hogy imé tűzzel készülne az Úr Isten a büntetésre, melly minekutánna  megemésztette volna a nyga mélységet, megemészté Izráelnek is egy részét.

5. És mikor ezt mondanám: Uram Isten, szünjél meg kérlek , kicsoda maradhat meg a Jákób közzűl? mert * igen kicsiny!

6. Elváltoztatá az Úr az ő. szándékát, és monda az Úr Isten: Ez is nem lészen!

7. Illyen látást is mutata nékem: Hogy imé az Úr áll vala egy lineára rakatott kőfalon, kinek kezében vala egy linea.

8. És mikor nékem mondaná az Úr: Mit látsz Ámós? mondék: Egy lineát látok! monda az Úr: Ímé én lineára való egyengetést V szerzek az én népem között az Izráel között, nem mivelem többé, hogy őtet # elkerülném; *

9. Mert elpusztittetnek az Izsáknak magas házai, és az Izráelnek szent helyei pusztákká tétetnek, minekutánna  fegyverrel támadok a Jéroboám * háza ellen.

10. Akkor külde Amásiás a Béthel Papja Jéroboámhoz az iz Királyához, ezt mondván: Pártot * ütött ellened Ámós az Izráel házának közepette; nem szenvedheti el a # füld minden ő beszédit:

11. Mert igy szól Ámós: Fegyver miatt hal meg Jéroboám, az Izráel pedig bizonnyal rabságra vitetik el az ő földéből!

12. Azután monda Amásiás Ámósnak: Te Próféta eredj el, fuss el a Júda földére; és ott egyél kenyeret s ott prófétálj:

13. Béthelben pedig többé ne prófétálj: mert a Királynak * szent helye ez, és az országnak háza.

14. Felele pedig Ámós, és monda Amásiásnak: Nem valék én Próféta, sem Próféta fija nem valék; hanem barompásztor valék, és vadfigével élek vala.

15. És elhiva engem az Úr a barom mellől, és megparancsolá nékem az Úr: Eredj el, prófétálj az én népemnek az Izráelnek!

16. Most azért halld meg az Úr beszédét: Te azt mondod: Ne * prófétálj az Izráel ellen, és ne szólj az Izsák # háza ellen.

17. Azért ezt mondja az Úr: A te feleséged e városban paráználkodik, a te fijaid és leányid fegyver miatt hullanak el, és a te földed kötéllel osztatik el; te pedig meghalsz a fertelmes * földön, minekutánna  az Izráel rabságra vitetik az ő füldéből.