9. RÉSZ.

Sion romlásának példája. Messiás országa.

Látám az Urat állani az oltáron, ki ezt mondja vala: Üsd meg a templom ajtajának felső részét, hogy megrendüljenek az ajtónak oldalai, és az ajtónak oldalait a felső részétől fogva mind az alsóig rontsd le, a mi pedig azok megett vagyon, fegyverrel vágatom le; nem szalad el ő közzülök, a ki el akarna futni: meg sem menekedik, a ki meg akarna menekedni.

2. Ha földnek gyomrába ásnák is bé magokat, az én kezem onnan is kihozza őket; és ha az égbe * hágnának is fel, onnan is levonszom őket.

3. És ha a Kármel tetején rejteznének is el, onnan is előkeresvén kivonnám őket: és ha az én szemeim elől a tenger fenekébe rejteznének is, parancsolok ott is a kigyónak, és megmarja őket.

4. És ha az ő ellenségeik előtt őket fogságra viszik is, ott is parancsolok a fegyvernek, hogy megölje őket: és forditom ellenek az én szemeimet * veszedelmekre, és nem javokra.

5. Mert mikor a Seregeknek Ura  Istene megveri a földet; megrendül, és sirnak mind azok, a kik azon laknak, és feljő az egész földre mintegy * folyóviz a veszedelem, és elborul a föld, mint Égyiptom a Nilus folyóvizzel elborittetik.

6. Azt az Urat mondom, ki ottfenn mennyekben épitette * az ő lakhelyét, és az ő seregét e földön helyheztette: ki a tengernek vizeit # szólitja, és kitölti azokat a föld szinére, kinek neve Úr.

7. Avagy nem hasonlók vagytok é én előttem a Szerecseneknek fijaikhoz, óh Izráelnek fijai? ezt mondja az Úr. Avagy nem én hoztam é ki Izráelt az Égyiptom földéből, mint a Filiszteusokat Káftorból, és a Siriabelieket Kirből.

8. Ímé az Úr Istennek szemei vagynak e bünös ország ellen, hogy elveszessem azt e földnek szinéről, mindazáltal mindensetől fogva * el nem törlöm a Jákóbnak házát, ezt mondja az Úr.

9. Mert imé én parancsolok, és meghányom-vetem minden pogánynépek között az Izráel házát, miképen meghányattatik a gabona a rostában, ugyhogy csak egy kövecske is ne essék a földre.  *

10. Fegyver miatt halnak meg az én népemnek minden * bünösei, ki ezt mondják: Nem ér el minket és nem lészen e veszedelem.

11. Az időben felemelem a Dávid leesett sátorát, * és megépitem annak repedezésit, és felemelem annak romlásit, és megépitem azt, mint volt a régi időbenM

12. Hogy birhassák * Edomnak maradékát és minden népeket, azok a kik az én nevemről neveztettek, ezt mondja az Úr, a ki ezeket cselekeszi.

13. Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és a szántőember az * aratóval, és a bornyomó azzal, a ki magot viszen vetni, egybe találkozik, és a hegyek # musttal csepegnek, és minden halmok mintegy megolvadnak.

14. És haza hozöm a fogságból az én népemet az Izráelt, kik megépitik az elpusztult városokat, hogy azokban lakozzanak, és szőlőket plántálnak, hogy azoknak borokat igyák, és kerteket csinálnak, hogy azoknak gyümölcsöket egyék.

15. És elplántálom * őket az ő földökben, és többé ki nem szaggattatnak az ő földökből, mellyet néki adándok, ezt mondja a te Urad Istened.