MIKEÁS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Fenyegeti az Izráel és Júda országát.

Ez az Úrnak beszéde, mellyet szólott a Móréset * városból való # Mikeásnak, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda, Királyainak idejekben, mellyet látott Samaria és Jérusálem felől.

2. Halljátok meg * minden népek, vegyed eszedbe föld, és annak teljessége: és az Úr Isten legyen bizonyság ti ellenetek, az Úr, mondom, legyen bizonyság az ő szentséges # templomából;

3. Mert ímé az Úr kijő * az ő helyéből, és alászállván megtapodja e fölndek magasságit.

4. És elolvadnak a hegyek ő alatta, és a völgyek * elszakadoznak mint a viasz a tüz előtt, és mint a vizek magasságról szakadnak alá.

5. A Jákóbnak gonoszságáért lészen mind ez, és az Izráel házának bűneiért. Valyon honnét vagyon a Jákóbnak gonoszága? Avagy nem Samariától é? És honnét vagyon Júdának bálványozása? Avagy nem Jérusálemtől é?

6. Annakokáért ollyanná tészem Samariát, mint a mezőben való rakás * kő, és mint a szőlő plántálni való föld, és elszélesztem a völgybe az ő köveit, és még fundamentomit is kimutatom.

7. És minden ő faragott bálványai elrontatnak, és minden ajándékai tüzzel megégettetnek, és minden ő bálványit elpusztitom; mert paráznaságnak * jutalmából gyüjtette ezeket, annakokáért ismét paráznaságnak jutalmára fordittatnak.

8. Ennekokáért kesergek én és jajgatok, ruhátalan és mezitelen járok, sirok, mint a * sárkányok, és jajgatok mint a struczmadárnak fijai:

9. Mivelhogy keservesek az ő csapásai, és mivelhogy elérkezett a veszedelem szinte Júdáig, * elhatott az én népemnek szinte kapujáig, szinte Jérusálemig.

10. Gáth városának tudtára * ne adjátok, sirván ne sirjatok; az Ofra házáért ülj a porban.

11. Költözzél el te is Sáfir városának lakosa, ki gyalázatosan megmezitelenittettél: nem ment ki Saanán városnak lakója a Beth-Esel lakosinak siralmokra: elveszi az ellenség a ti gazdagságtokat a ti földeteken való mulatásáért.

12. Mert Marót városnak lakosa bánatba esett az ő javainak elveszések miatt, mivelhogy az Úrtól veszedelem szállott Jérusálemnek kapujára.

13. A te szekeredbe fogj gyors lovakat Lákisnak * lkaója, ki a bünnek kezdője voltál a Sion leányával egybe: mert te benned találtattak az Izráel gonoszságai.

14. Annakokáért adj bátor ajándékokat a Gáthoz tartozó Moréset várossal egybe; Akzib városnak házai megcsalják az Izráel Királyit.

15. Jövendőben örököst hozok én tenéked óh Marésának lakója, ki mind Addullám városig és Izráelnek dicsőségéig elérkezik.

16. Kopaszitsd meg te magadat, és nyird el * a te hajadat a te gyönyörüségben élő fijaidért, terjeszd ki kopaszságodat mint a saskeselyü: mert rabságra vitetnek a te fijaid te tőled.