3. RÉSZ.

A Fejedelmeknek kegyetlenségek, és hamis Prófétáknak hamisságok ellen prófétál.

És mondék én: Halljátok meg kérlek, Jákóbnak Fejedelmei, és Izráel házának Vezérei: Avagy nem ti tisztetek é tudni az itéletet?

2. De ők azok, a kik gyülölik a jót és szeretik a gonoszt, kik ezeknek bőröket rólok levonszák és húsokat csonjaikról.

3. És a kik megeszik az én népemnek húsát, és az ő bőröket levonszák ő rólok: az ő csonjaikat is megrontják és megdarabolják mint a fazékba való húst, és mint a vasfazékba való húst.

4. Akor kiáltanak az Úrhoz, és nem hallgatja meg őket, hanem elrejti orczáját ő tőlök akkor, a miképen gonoszúl cselekedtek az ő dolgaikban.

5. Így szól az Úr a Próféták ellen, kik az én népemet elcsalják, kik mikor eleget esznek * békességet hirdetnek, és az ellen, a ki valamit nem vet szájokba, hadat hirdetnek.

6. Annakokáért éjszaka száll ti reátok a látásért, és a setétség jő reátok a jövendőmondásért: és a nap * elenyészik e Prófétáknak, és megsetétedik a nap nékik.

7. És megszégyenülnek a látók, és megpirulnak a jövendőmondók, és bédugják mindnyájan az ő szájokat: mivelhogy nem lészen Istentől semmi feleletek.

8. Én pedig bizonyára bételjesedtem az Úr lelkének erejével, itélettel, álhatatossággal, hogy * hirdessem Jákóbnak az ő gonoszágát, és Izráelnek az ő bünét.

9. Halljátok meg ezt, kérlek, Jákób házának Fejedelmei, és Izráel házának Vezérei, kik gyülölik az itéletet és minden igazságot elforditnak.

10. Az is hallja meg, a ki * épiti a Siont vérrel, és Jérusálemet hamissággal.

11. Kiknek Fejedelmeik * ajándékért itélnek, és kiknek Papjaik jutalomért tanitanak, és kiknek Prófétáik # pénzért jövendölnek, azonközbe az Úrhoz támaszkodnak, ezt mondván: Avagy nem mi közöttünk vagyon é az Úr? Nem következik mi reánk veszedelem!

12. Annakokáért ti miattatok a Sion megszántatik * mint a szántóföld, és Jérusálem rakás kővé lészen, és az Isten házának hegye, erdős hegygyé.