5. RÉSZ.

Jérusálem romlásáról s a Krisztus országáról.

Most sereggel gyülj egybe, te sok seregnek népe, ki mi ellenünk a mi városunknak megszállásáról * gondolkodol; és verjék arczul vesszővel az Izráelnek Biráját.

2. De te Efratának * Bethlehembe, jóllehet kicsiny város vagy a Júdának fővárosai között: mindazáltal te belőled származik nékem az Izráelben uralkodó lészen, kinek kijövetelei eleitől fogva, örök időktől fogva vagynak.

3. Azokáért jóllehet * elhagyja őket mig a szülő # szűl: mindazáltal az ő attyafiainak maradékaik ## megtérnek az Izráel fijaihoz.

4. És állandó lészen, és legelteti az ő népét az Úrnak erejével, az ő Urának Istenének nagyságos nevével: és bátorságosan élnek: mert felmagasztaltatik a földnek határáig.

5. Mert lészen ő a mi békességünk, minekutánna az Assiriabeli Fejedelem a mi földünkre * jövénd, és minekutánna a mi palotáinkat megtapodja: állatuk ő ellene hét Pásztorokat, és nyolcz Fejedelmeket az emberek közzül.

6. Kik Assiriának földét elvesztik fegyverre, és Nimródnak lakóföldét az ő fegyvereikkel: és megszabadit az Assiriabeliektől, minekutánna jövéndenek a mi földünkre és megtapodják a mi határinkat.

7. És a Jákób maradéka e sok nemzetségek között ollyan lészen mint a mennyei harmat, és mint a fűvön való harmatok, melly nem vala embertől, és nem bizik vala az emberek fijaiban.

8. És a Jákób maradéka a pogányok között, és sok nemzetségek között ollyan lészen, mint az oroszlán az erdei vadak kzött, és mint az oroszlánykölykök a juhoknak nyájok között, melly ha általmegyen azokon, és megszaggatándja, és elragadándja, senki ki nem veheti szájából.

9. A te kezed erőt vészen a te * ellenségiden, és minden ellenségid kivágattatnak.

10. Mert azon a napon, ezt mondja az Úr, elvesztem a te lovaidat te közzűled, elvesztem a te hadakozó szekereidet.

11. És elrontom a te földednek városait, és minden te erősségidet letöröm.

12. És kivesztem közzűled a jövendőmondókat, és szemfényvesztőid nem lésznek néked.

13. És elveztem faragott képeidet, és a te bálványidat közzűled, és nem tiszteled többé a te kezeidnek csinálmányokat.

14. És elvesztem a te berkeidet te közzűled, hogy elveszessem a te * ellenségidet.

15. És haragomban s búsulásomban bosszút állok a pogánynépeken, kik nékem nem engedtek.