6. RÉSZ.

Minémű áldozatok tetszenek Istennek.

Halljátok meg, kérlek, a mit mond az Úr: Kelj fel, perelj e hegyekkel, és e halmok hallják * meg szódat.

2. Halljátok meg hegyek az Ú törvénykezeését, * és a földnek erős fundamentomai: mert az Úrnak törvénykezése vagyon az ő népével, és az Izráellel perel.

3. Én népem, mit vétettem te elelned? és miben voltam néked ártalmadra? tégy tudományt én ellenem!

4. Mikor az Égyiptom földéből * kihozván, a rabságnak házából téged megszabaditottalak volna, és te előtted bocsátottam volna Mózest, Áront és Máriát.

5. Én népem emlékezzél meg kérlek, mit gondolt vala te ellened * Bálák a Moábitáknak Királyok, és mit felelt néki Bálám a Beór fija; és mik lettek # Sittimtől fogva mind ## Gilgálig, hogy megtudhatnád az Úr jótéteményit.

6. Mivelmenjek eleibe az Úrnak? mimódon alázzam meg magmat a felséges Isten előtt? Avagy egészen égőáldozatokkal menjek é eliebe? avagy esztendős borjukkal-é?

7. Valyon kedvét találnám é az Úrnak ezer kosokkal? tizezer olajforrásból költ olajjal? valyon adjam é elsőszülöttemet bűnömnek váltságáért? az én méhemnek gyümölcsét az én lelkem gonsozságának váltságáért?

8. Óh ember, megmondotta * néked az Isten, mi legyen a jó; és mit kiván az Úr te tőled egyebet, hanem hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy megalázzad magadat, és hogy az te Isteneddel alázatosan járj.

9. Az Úrnak szava a városban kiált; de csak az értelmes emberek látják a te nevedet. Halljátok meg azért e * vesszőt, és kicsoda fenyegessen titeket azzal?

10. Valyon vagynak é még az Istentelen ember házában hamissággal gyüjtött kincsek? és vagyon é megkicsinyittetett utálatos * véka.

11. Valyon jóvá * hagoym é a hamis mértéket, és a zsákban való csalárd fontokat?

12. Mert a gazdagok ő köztök megtöltöztek ragadománnyal, és az ő lakói hazugságot szóltak, és az ő nyelvek az ő szájokban csalárd.

13. Én is azért megvervén tégedet, megkeseritelek, elvetlek * tégedet a te bűneidért.

14. Eszel te, * de meg nem elégeszel, és a te romlásod te közötted lészen: őrized magadat, de nem oltalmazhatod, és a kiket megoltalmazándasz, fegyver alá adom.

15. Elveted a földön magodat, * de fel nem aratod; megsajtolod az olajt, de nem kened magadat olajjal; és mustot nyomsz, de te bort nem iszol;

16. Mert mégis az * Omri Király prancsolatit tartjátok, és az Akháb háznépének minden dolgát, és azoknak tanácsokon jártok; hogy kivágjalak téged és annak lakóit csúfságra juttassam, és hordozzátok az én népemnek szidalmát.