2. RÉSZ.

Itt is veszedelemmel fenyegeti Ninivét.

Feljött a pusztitó szemed láttára; őrizzed a te erősségidet, nézzed az útat, erősitsd meg derekadat, keményitsd meg erődet igen.

2. Mert * elvette az Úr Jákóbnak kevélységét, mint az Izráelnek kevélységét: mert a pusztitók eléggé pusztitották őket, és az ő csemetéiket kivágták.

3. Az ő erős vitézinek paizsok megveresittetett, az ő hadakozó férjfiai veres ruhákba öltöztek; mint a tüzes fáklyák az ő szekereik az ő készületek napján, és a jegenyefa dárdák rengnek kezekben.

4. Az utczákon bolondoskodnak, a szekerekben ülök egymásba ütköznek az utczákon, az ő tekintetek mint a fénylő lámpások, futkosnak mint a villámlás.

5. Megemlékezik Ninivé az ő erős vitéziről, de útjokban megcsökkenek, sietnek az ő kőfalára, és készitenek oltalmat.

6. A folyóvizek felől való kapuk megnyittatnak, és a Király palotája megromol.

7. És a nagy bátorságban nyugovó Királynéasszony számkivetésre vitetik, és az ő szolgálóleányai kisérik őtet, keseregvén az ő szivekben, mint a nyögő galambok.

8. Jóllehet Ninivé olyan volt, mind a bő vizü halastó régtől fogva; mindazáltal elfutnak és akár mint mondják nékik: Álljatok meg, álljatok meg: de senki ő közzűlök hátra nem tekint.

9. Ragadozzátok el az ő ezüstit, ragadozzátok el az ő aranyát, és az ő véghetetlen gazdagságit: az ő dicsősége vagyon drága hézi eszközökben.

10. Megüresült, megüresült Ninivé és megmezitelenült: megolvadott * szive, egybe verettetnek térdei, reszket egész dereka, mindeneknek orczáik megfeketedtek.

11. Hol vagyon az oroszlánoknak hajlékok, és az oroszlánkölykök éléseknek helye? a hová megyen vala az oroszlán, az öreg oroszlán, és az oroszlánkölyök, és nem vala ki megrettentené.

12. Az oroszlán ragadoz vala a mennyi elég volna az ő kölykeinek, és az ő nőstény oroszláninak vadakat fojt vala, és megtölti vala barlangjait ragadománnnyal, és az ő rejtekhelyeit prédával.

13. Ímé én te ellened megyek, ezt ondja a Seregeknek Ura, hogy megégetvén füstbe bocsássam a te szekereidet, és a te oroszlánkölykeidet a szablya eméssze meg; és végét vete e földön a te prédálásodnak, és nem hallattatik többé a te követidnek szavok.