SOFÓNIÁS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Fenyegeti Isten a Zsidókat a bálványozásért.

Az Úrnak beszéde, mellyet szólott Sofóniásnak a Kúsi fijának, ki Gedaliás fija, ki Amáriás fija, ki Hiskijás fija vala; Jósiának, az * Amon fijának a Júda Királyának idejében.

2. Elvesztvén * elvesztek mindeneket e földnek szinéről, ezt mondja az Úr.

3. Elvesztem az embert és a barmot, elvesztem az égi madarakat és a tengernek halait, és a hitetleneknek romlások lészen: és elvesztem az embert a földnek szinéről, azt mondja az Úr.

4. És kinyujtom kezemet a Júda ellen, és a Jérusálem lakói ellen, és kivesztem e helyből a Baál maradékit, és az ő tisztelőinek neveket mind a Papokkal egybe.

5. Azok ellen is, kik az egeknek * csillagait imádják a magas helyeken, és a kik tisztelik az Urat, és esküsznek ő reá, és esküsznek az ő Királyokra.

6. Azok ellen is, a kik hátra állottak, hogy ne kövessék * az Urat, és a kik nem keresik az Urat, nem tudakoznak ő felőle.

7. Hallgass * az Úr Istennek orczája előtt: mert közel vagyon az # Úrnap napja: mert elkészitette az Úr ## az áldozatot, elrendelte az ő hivatalos vendégit.

8. És lészen az Úr áldozatjának napján, meglátogatom a Fejedelmeket, * és a Király fijait, és mind azokat, kik idegen öltözetben öltöztek.

9. És meglátogatom mind azt is, a ki tombol a más ember házának küszöbén az napon, és a kik megtöltik az ő Uraiknak házokat, * erővel és csalárdsággal gyüjtött gazdagsággal.

10. És lészen az napon, ezt mondja az Úr, kiáltásnak * szava a halkaputól fogva, és jajgatás a városnak másik részétől fogva, és nagy romlás a halmok felől.

11. Jajgassatok ti város közepin lakozók: mert elveszett * a kalmároknak egész sokságok, elvesztek mind a kik pénzzel gazdagok valának.

12. És lészen az időben, felkeresem Jérusálemet szövétnekekkel, és meglátogatom azokat az embereke, kik az ő ganéjokban * megkeményedtek, kik ezt mondják az ő szivekben: Sem jót, sem gonoszt nem # cselekeszik az Úr!

13. És az ő gazdagságok prédára kel, és az ő házaik elpusztulnak: házakat épitenek; de nem laknak azokban, * szőlőket plántálnak; de nem isznak azoknak borokban.

14. Közel * vagyon az Úrnak nagy napja, közel vagyon, mondom, és igen siet: az Úr napjának szava keserves, kiált azon a napon az erős férjfiú:

15. Haragnak napja az a nap, szorongatásnak és * nyomorúságnak napja, háboruságnak és pusztulásnak napja, setétségnek és # homályosságnak napja, ködnek és felhőnek napja.

16. Trombitáknak és kiáltásoknak napja, az erős városok ellen, és a magas tornyok ellen!

17. És megszorongatom az embereket, és járnak mint a vakok: mert az Úr elen vétkeztek: és kiomol az ő vérek mint a por, és az ő testek lészen mint a ganéj.

18. Sem ezüstjük, sem aranyjok * nem szabadithatja meg őket az Úr haragjának napján: mert az ő busulásának # tüze emészti meg az egész földet, és hirtelenséggel való véget ## e földnek minden lakosiban.