3. RÉSZ.

Panaszolkodás a Jérusálembelieknek bünökön. Igéret az Istenfélőknek.

Jaj a megfertéztetettnek és megundokitatottnak, e koborló * városnak.

2. Nem figyelmezett az Ur szavára, nem fogadta a fenyitéket; nem bizott az Úrban, az ő Istenéhez nem közelitett.

3. Az ő Fejedelmei ő közötte ollyan, mint az orditó oroszlánok, az ő Birái mint az estvéli megéhezett * farkasok, nem halasztják reggelre, hogy a csonokat megrontsák.

4. Az ő Prófétái állhatatlanok és bünös férjfiak, * az ő Papjai megfertéztették a Szenthelyet, megronották # a törvényt.

5. Az ő közepette * lkozó igaz Úr nem cselekeszik hamisságot; minden reggel napfényre hozza az ő itéletit, nem fárad el: mindazáltal nem tudja a # szemérmet e hamis nép.

6. Elpusztitottam a pogányokat, elpusztittatott azoknak erősségek, elvesztettem azoknak faluikat, hogy azokon senki által ne menjen: elpusztittattak azoknak városaik, annyira, hogy egy ember sem maradott, és nincsen lakos.

7. Ezt gondolám: Bizony félni kezdesz engemet, feleveszed * a fenyitéket; és nem vesz el az ő lakhelye, jóllehet immár meglátogattam őtet: mindazáltal siettek a gonoszságra, és az ő cselekedeteiket meginditották.

8. Annakokáért várjatok, engemet mind a napig, ezt mondja az Úr, mellyen felkelek a prédálásra: mert az én végezésem ez, hogy egybegyüjtsem a népeket, hogy egybegyüjtsem az országokat, hogy kiöntsem azokra az én haragomat, az én haragomnak teljes búsulását; mert az én haragomnak tüze miatt emésztetik meg az egész föld. *

9. Mindazáltal akkor változtatom a népeknek ajakokat tisztává, hogy mindenek * segitségül hivják az Úrnak nevét, hogy szolgáljanak néki egyenlő akarattal.

10. Szerecsenországnak folyóvizein túl lakozók könyörögnek * nékem, és az én elosztott népemnek leányai ajándékot hoznak nékem.

11. Az napon nem szégyenülsz meg minden te cselekedeteidért, a mellyekkel vétkeztél én ellenem; mert akkor elveszem közzűled azokat, kik örvendeznek a te kevélységeddel: és többé nem kevélykedel az * én szentséges hegyemen.

12. És marasztok én te közted megnyomorodott szegény népet, kik biznak * az Úrnak nevében.

13. Az Izráelnek maradékai nem cselekesznek * hamisságot, és nem szólnak hazugságot, és nem találtatik az ő szájokban álnok nyelv: mert ők legeltetnek Istentől, és nyugosznak, és nem lészen senki ki őket elrettentse.

14. Örülj *  Sionnal leánya, örvendezz Izráel, örülj és teljes szivvel örvendezz Jérusálemnek leánya;

15. Letette az Úr a te itéletidet, elforditotta ellenségidet, az Izráelnek Királya az Úr te közötted vagyon, nem látsz többé veszedelmet.

16. Az napon ezt mondják Jérusálemnek: Ne félj * Sionnak: Ne bocsásd le kezeidet!

17. A te közötted * lakozó erős Urad Istened megtart, nagy örömmel örvendez te rajtad, a te szerelmedben gyönyörködik, nagy örömmel vigad néked.

18. A kik te közzűled ideig megnyomorodtak, azokat egybegyüjtöm, és a kik gyalázatot szenvedtek.

19. Ímé én elvesztem minden te nyomorgatóidat akkor az időben, és megtartom a * sántát, és haza hozom a számkivetettet, és őket dicséretesekké és tiszteletesekké tészem az ő gyalázatjoknak egész földén.

20. Az időben haza hozlak * titeket, idővel egybegyüjtlek titeket; mert hiresekké, nevesekké tészlek titeket e földnek minden népei között, mikor a ti számkivetéstekből # megszabaditlak titeket a ti szemetek láttára, ezt mondja az Úr.