AGGEUS PRÓFÉTA KÖNYVE.

1. RÉSZ.

Intés a templomnak megépitésére.

Dáríus Királynak második * esztendejébnek hatodik hónapjában, a hónapnak első napján, szóla az Úr Aggeus Próféta # által Zorobábelnek, a Seáltiel fijának, Júda Fejedelmének, és Jósuának, Jehosadák fijának a Főpapnak, ezt mondván:

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura, mondván: E nép ezt mondja: Nem jött még el az idő, az Úr háza * épittetésének ideje.

3. Szóla azért az Úr Aggeus Próféta által mondván:

4. Eljött é tinéktek időtök, hogy lakozzatok a ti szép házaitokban, hogy ez a ház pusztában áll?

5. Most azért, ezt mondja a Seregeknek Ura: Gondoljátok meg jól a ti dolgaitokat!

6. Sokat vetettetek, de keveset hoztak bé abban; esztek, * de nem elégesztek meg: isztok, de nem részegesztek meg, ruhákba öltöztök, de nem melegesztek meg; és a ki munkájának jutalmát veszi bé, nintha megszakadott # zsákba töltené azt.

7. Ezt mondja a Seregeknek Ura! Gondoljátok meg jól a ti dolgaitokat!

8. Menjetek fel a hegyre, és hozzatok onnét fákat, épitsétek meg ezt a házat, és kedves lészen nékem az, és dicsőittetem abban, ezt mondja az Úr.

9. Sokat vártatok bé, de ímé kevés takarodott bé; bévittétek azt a ti házatokba, de én reá * fuvallok arra. Mi okért? Azt mondja a Seregeknek Ura: az én házamért, melly pusztán # áll, ti pedig siettek kiki az ő házának épitésére.

10. Ennekokáért zárlatott bé az * ég, hogy ne adna néktek harmatot, a föld is bézárlatott, hogy néktek gyümölcsöt ne teremne.

11. És szárazságot * hivtam e földre, és a hegyekre; a gabonára és a borra, az olajra és arra, valmint a föld terem; az emberekre is és a barmokra, és az embernek minden kézi munkájára.

12. Meghallá pedig * Zorobábel a Seáltiel fija, és Jósua Jéhosadák fija a Főpap, és mind a több község az ő ura Istene szavát, és az Aggeus Próféta beszédit, a mint elbocsátotta vala őtet az ő Urok Istenek, és megfélemlék a nép az Úrtól.

13. Monda azért Aggeus az * Úrnak követe; az Úrnak követségében mondván a népnek: Én ti veletek vagyok, ezt mondja az Úr!

14. És felinditá az Úr Zorobábelnek Seáltiel fijának a Júda Fejedelmének lelkét, és Jósuának, Jehosadák fijának a Főpapnak lelkét, és mind a több községnek lelkét, és bémenének és munkálódának a Seregeknek Uránek az ő * Isteneknek házában.

15. A hatodik hónapnak huszonnegyedik napján, Dáríus Királynak második esztendejében.