2. RÉSZ.

Dicsőségesb a második templom az elsőnél.

A hetedik hónapnak huszonegyedik napján, szóla az Úr Aggeus Próféta által, mondván:

2. Mond meg most Zorobábelnek, Seáltiel fijának, a Júda Fejedelmének, és Jósuának, Jehosadák fijának a Főpapnak, és a nép maradékának, ezt mondván:

3. Kicsoda maradott meg ti közzűletek, a ki látta ezt a házat az ő első dicsőségében? és a mellyet ti most láttok, avagy nem ollyannak tetszik é néktek ahoz képest, mintha * semmi volna?

4. Most mindazáltal légy erős a te dolgogban Zorobábel, ezt mondja az Úr, és erős légy te is Jósua Jehosadáknak fija, ki Főpap vagy; és erős légy te e földnek minden népe, ezt mondja az Úr, és munkálódjatok; mert én veletek vagyok, ezt mondja az Seregeknek Ura.

5. A beszéd szerint, mellyel fogadást tettem néktek, mikor kijöttetek Égyiptomból, és az én lelkem megmarad bennetek, ne féljetek.

6. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Még egy kevés idő vagyon; és én meginditom az egeket, a földet, a tengert és a szárazt.

7. És megindítok minden népeket, és eljő a minden pogánynépeknek kivánságok, és bétöltöm e házat dicsőséggel, ezt mondja a Seregeknek Ura .

8. Enyim az ezüst, és enyim az arany, ezt mondja a Seregeknek Ura.

9. Nagyobb lészen ennek a második háznak * dicsősége; hogynem az első háznak dicsősége, ezt mondja a Seregeknek Ura; és ezen a helyen adok békességet, ezt mondja a Seregeknek Ura.

10. A kilenczedik hónapnak huszonnegyedik napján, Dáríusnak második esztendejében szóla az Úr Aggeus Próféta által, ezt mondván:

11. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Kérd meg, kérlek, a Papokat a törvény felől, ezt mondván:

12. Ha valaki szentelt húst viénd az ő köntösének aljában, és az ő köntösnek szélével illeténd kenyeret, főzeléket, bort, olajt, és valami eleséget, valyon megszenteltetik é az? és feleének a Paook, s mondának: Nem szenteltetik.

13. És monda Aggeus: Ha valaki illeténdi mind ezeket, a ki lélekben fertelmes lészen, avagy megfertéztetik é? és felelének a Papok s mondának: Meegfertéztetik.

14. És felelvén Aggeus, monda: Azonképen e nép e nemzetség én előttem, azt mondja az Úr, és a képen minden ő kezek munkája, és valmait ők ott nékem felhoznak, fertelmes lészen.

15. És most gondoljátok meg, kérlek, szivetekben, e naptól fogva az elmultakat, mikor még egy követ sem tettek volt más kőre az Úr templomában.

16. Annakelőtte ha elment az ember az asztaghoz, mellyből húsz vékát várt, csak tizet * talált: mikor a sajtóhoz ment, hogy ötven veder bort meritene, huszat talált.

17. Megvertelek titeket * szárazsággal, ragyával, és kőesővel minden ti kezetek munkáját; de ti mégis nem térétek én hozzám, ezt mondja az Úr.

18. Gondoljátok meg, kérlek, szivetekben, e naptól fogva, az elmultakat; a kilenczedik hónapnak huszonnegyedik napjától fogva, a naptól fogva, mellyen az Úr temploma fundáltatott, gondoljátok meg a ti szivetekben.

19. Avagy bétakarodott é a mag a ti csűrötökbe? még sem a szőlő, * sem a fige és pomagránát, sem az olajfa nem termett; de e naptól # fogva megáldlak titeket.

20. És szóla az Úr másodszor Aggeusnak a hónak huszonnegyedik napján, mondván:

21. Mond meg Zorobábelnek a Júda Fejedemének, ezt mondván: Én meginditom az egeket és a földet.

22. És elforditom az országoknak királyiszékeket, és a pogányországoknak erejeket * elvesztem, és elforditom a szekeret és abban ülőket, és lehullanak a lovak és azokon ülők, kiki az ő attyafiának fegyvere miatt.

23. Az napon, ezt mondja a Seregeknek Ura, felvészlek téged Zorobábel Seáltielnek fija, én szolgám, ezt mondja az Úr: és ollyá tészlek mintegy * pecsétes gyürü az én ujjamon, mivelhogy választottalak téged, ezt mondja a Seregeknek Ura.