3. RÉSZ.

Látás a Jósua Főpapról. Igéret a hiveknek.

Azután mutatá nékem az Angyal Jósuát a Főpapot, hogy állana az Úrnak Angyala előtt, kinek a Sátán áll vala jobbkeze felől, hogy ellenkeznék ő vele.

2. És monda az Úr a Sátánnak: * Dorgáljon meg téged Sátán, az Úr: dorgáljon meg, mondom, téged az Úr, ki Jérusálemet magának # választotta; avagy nem ollyan é ez, mint e tűzből kiragadott üszög?

3. Jósua pedig öltöztetett vala szennyes ruhákban, és áll vala az Angyal előtt.

4. És szóla az Angyal, és monda azoknak, kik előtte állanak vala, mondván: Vegyétek le ő róla a szennyes ruhákat: és monda ő néki: Ímé elvettem a te álnokságodat, és új ruhákba öltöztettelek téged.

5. És mondék: Tégyenek az ő fejébe tiszta papsüveget; Tőnek annakokáért az ő fejébe tiszta papsüveget, minekutánna felöltöztették volna őtet ruhákba, az Úrnak Angyala pedig ott áll vala.

6. És esküvéssel fogadá az Úrnak Angyala Jósuának, ezt mondván:

7. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha az én útaimban * járandasz, és ha az én parancsolatimat megőrizénded; te is itélője lészesz az én házamnak, sőt annakfelette őrizője lészesz az én pitvarimnak, és megengedem néked, hogy ez én előttem állók között járj.

8. Halld meg te Jósua Főpap, és a te barátid, kik te előtted ülnek: mert ezek csudálatos férjfiak: Ímé én előhozom az én szolgámat a * CSEMETÉT.

9. Mert ímé egy kő lészen, mellyet én helyheztetek Júsua előtt, és ez egy kőnek hét * szemei lésznek, és én faragom annak faragásit, azt mondja a Seregeknek Ura: és elveszem e földnek álnokságát egy napon.

10. Az napon, azt mondja a Seregeknek Ura, kiki mind hivja az ő felebarátját a szőlőtő * alá és a figefa alá.