4. RÉSZ.

Látás egy arany gyertyatartóról.

És megtére az Angyal, a ki én velem szól vala, és felkölte engemet, mint a kit álmából felköltenek.

2. És monda nékem: Mit látsz * te? és mondék: Ímé egy mérő arany gyertyatartót látok, mellynek a tetején vagyon az ő tányéra: és azon hét szövétnekek, és hét töltsérek a hét szövétnekekre, mellyek vagynak a gyertyatartónak tetején.

3. És két olajfák a gyertyatartó mellett, egyik a tányéron jobbkéz felől, a másik balkéz felől.

4. És felelék és szólék az Angyalnak, a ki én velem szól vala, mondván: Micsodák ezek Uram?

5. És felelvén az Angyal, a ki én velem szól vala, monda nékem: Avagy nem tudod é mik ezek? kinek mondék: Nem Uram!

6. És felelvén szóla nékem, mondván: Ez az Úrnak beszéde Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkem * által, ezt mondja a Seregeknek Ura.

7. Micsoda vagy te, óh nagy hegy, Zorobábel ellen? eloszlatol * és térfölddé lészesz és felteszi # Zorobábel a felső követ a népnek nagy háláadó kiáltsáával: Hála legyen, hála legyen Istennek!

8. És szóla nékem az Úr, mondván:

9. A Zorobábel kezei fundálták e házat, és az ő kezei végezik el; és megesméred, hogy a Seregeknek Ura küldött engemet ti hozzátok!

10. Mert a kik ez épitésnek kicsiny kezdetit * megutálták val, örvendezni fognak, és meglátják a Zorobábel kezében a mérő lineát. Ezek az Úrnak # hét szemei, mellyek békerülik ez egész földet.

11. És szólván mondék néki: Mit példáznak ím e két olajfák a gyertyatartó mellett, jobbkéz felől és balkéz felől? *

12. És másodszor is szólván, mondék néki: Mit példáznak ím e két olaj folyások, mellyek vagynak a két arany töltsérek között, mellyekből aranyszinü olaj foly ki?

13. És szóla nékem mondván: Avagy nem tudod é mit példáznak ezek? és mondék: Nem tudom, Uram!

14. Annakokáért monda: Ezek a két olaj források, mellyek az egész földnek Uránál megmaradnak.