6. RÉSZ.

A jó Angyalok a hiveknek őrizői.

És fordulván felemelém szemeimet, és látám, és ímé négy szekerek jőnek vala ki, két hegyek közzűl, és azok a hegyek érczhegyek valának.

2. az első szekérben veres * lovak valának, a másidok szekérben fekete lovak.

3. A harmadik szekérben fejér lovak, és a nagyedik szekérben tarka lovak, erősek.

4. És szólván, mondék az Angyalnak, a ki velem szól vala: Micsodák ezek Uram?

5. És felelvén az Angyal, monda nékem: Ezek az egeknek négy szelei, mellyek kijőnek a helyekből, a hol szoktal állani az egész földnek Ura előtt.

6. A melly szekérben a fekete lovak vagynak, mennek északnak földére, a fejér lovak azok után mennek, és a tarka lovak a délnek földére mennek.

7. Az erősek kijövének, és kivánák eljárni e földet; és monda az Isten: Menjetek el, járjártok el e földet; és eljárák e földet.

8. És előhiván engemet, szóla én velem, mondván: Láthatsza, a kik kimenének az északnak * földére, az én haragomat megcsendesiték az északnak földén.

9. És szóla az Úr nékem, mondván:

10. Végy a számkivetésből haza jöttektől, tudniillik Heldaitól, Tóbiástól, és Jedájától, és menj el te azon napon, menj el, mondom, a Sefániás fijának, Jósiának házhoz, kik Babilóniából szabadultak.

11. Végy, mondom, ezektől ezüstöt és aranyat, és csinálj koronákat, és tégyed a Jehosadák fijának * Jósuának a Főpapnak fejére.

12. És szólj néki, mondván: Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ímé egy férjfiú, kinek neve * CSEMETE, az ő helyéből származik, és az Úr templomát megépiti.

13. És ő épiti meg az Úr templomát, és ő dicsőségesen lészen, és ülvén uralkodik az ő székiben, és Pap is lészen az ő székiben, és békesség tanácsa lészene kettő között.

14. És legyenek a koronák Hélemnek, Tóbiásnak, Jedájának és Hénnek a Sefániás fijának emlékezetül az Úr templomában.

15. És a messziről valók eljőnek, és épitenek az Úr templomában, és megtudjátok, hogy a Seregeknek Ura küldött engemet ti hozzátok, és meglészen ez, ha valóban hallgatjátok a ti Uratoknak Istenteknek szavát.