7. RÉSZ.

Istennek tetsző böjt.

És Dáríus Királynak negyedik esztendejében, a kilenczedik hónak, melly Kislevnek * neveztetik, negyedik napján, szóla az Úr Zakariásnak.

2. Minekutánna a nép küldötte volna az Isten templomához, Sarézert és Régem-Méleket több társaival egybe, az Úr orczájának engesztelésére.

3. És hogy megmondanák a Papoknak kik a Seregeknek Urának házában valának, és a Prófétáknak illyen szókkal: Avagy sirjak é mégis minden ötöd * hónapban, és böjtöljek é, a mint cselekedtem ennyi esztendőtől fogva?

4. És szóla a Seregeknek Ura nékem, ezt mondván:

5. Mond meg e földnek minden népének, és a Papoknak, mondván: Mikor böjtöltetek és sirtatok az ötödik és hetedik * hónapban, és e hetven esztendőkben, valyon böjtölvén nékem böjtöltetek é?

6. És mikor ettetek és ittatok, valyon nem ti magatoknak ettetek és ittatok é?

7. Avagy nem ezenek voltak é a * beszédek, mellyeket szólott az Úr az előbbi Próféták által, mikor még Jérusálem csendes és gazdag volna, és az ő körülte való városok, dél felől való része, és a mezőségnek tartománya nyugodalomban volna.

8. És szóla az Úr Zakariásnak mondván:

9. Igy szólott vala a Seregeknek Ura, mondván: Igaz itéletet tégyetek, irgalmasságot és könyörületességet cselekedjen kiki az ő felebarátjával.

10. Az özveget és árvát, a jövevényt és a szegényt meg ne * nyomoritsátok; és senki az ő szivében felebarátja ellen való gonoszról ne gondolkodjék.

11. És nem akarák * hallgatni, és háttal fordulának Istenhez és füleikeet bédugák, hogy ne hallának.

12. És adamáskővé tevék az ő sziveket, hogy ne hallanák a törvényt és a beszédeket, mellyeket a Seregeknek Ura az ő lelke által küldött vala, az ő előbbi Prófétái által; és lőn felette igen nagy harag reájok a Seregeknek Urától.

13. Annakokáért miképen hogy én kiáltottam, és nem hallák meg: azonképen kiáltottak, és nem hallgattam meg, ezt mondja a * Seregeknek Ura;

14. Hanem mintegy forgószéllel, * elszélesztettem őket minden pogánynépek közzé, mellyeket nem esmértek és a föld elpusztult ő utánnok, annyira hogy senki azon által ne menne vagy megtérne, és a kivánatos földet pusztává tevék.