8. RÉSZ.

Az Isten haragja megengeszteltethető.

És szóla a Seregeknek Ura, ezt mondván:

2. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Nagy busulással megbusultam a Sionért, és nagy haraggal * megharagudtam érette.

3. Ezt mondja az Úr: Megértem * Sionhoz, és lakozom Jérusálemnek közepette; és neveztetik Jérusálem igazság városának, # és a Seregeknek Urának hegye, szent hegynek.

4. Igy szóla a Seregeknek Ura: Még lakozinak a vén férjfiak és vén asszonyok Jérusálemnek utczáin, és a férjfiúnak pálcza lészen kezében, az ő vénsége miatt.

5. És a városnak utczái teljesek lésznek férjfiú gyermekekkel és leányzókkal, kik annak utczáin játszódnak.

6. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Ha ez csuda lészen a maradék népnek szemei előtt az napokban, valyon az én szemeim előtt is csuda lészen é? ezt mondja a Seregeknek Ura.

7. Igy szóla Seregeknek Ura: Ímé én megszabaditom az én népemet, a napkelet és napnyugot földéről.

8. És meghozom őket, és lakoznak Jérusálemben; és lésznek nékem én * népem, és én lészek nékik Istenek tökéletességgel és igazsággal.

9. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Erősödjenek meg a ti * kezeitek, néktek, kik halljátok # e napokon e beszédeket a Prófétáknak szájokból, kik szóltak néktek a Seregeknek Urának ház a ## fundamentomának felvettetésének napjától fogva, hogy a templom megépittetnék.

10. Mert e napoknak előtte sem az ember, sem a barom fáradságának nem volt semmi jutalma, és sem a kimenőnek, sem a béjövőnek semmi békessége nem volt a nyomoruság miatt, és minden embereket, kit-kit egymásra támasztottam.

11. De most nem ugy cselekszem, mint az előtt való napokon az én népem maradékával, ezt mondja a Seregeknek Ura.

12. Mert a ti vetéstek békességes lészen: a szőlő megtermi gyümölcsét, a föld is megadja az ő gyümölcsét, az egek az ő harmatjokat megadják és mind ezeket örökségül adom az én népem maradékának.

13. És miképen átok alatt voltatok a pogánynépek között, óh Júda háza, és Izráel háza: azonképen megtartalak titeket, és áldottak lésztek. Ne féljetek, erősödjenek meg a ti kezeitek.

14. Mert ezt mondja a Seregeknek Ura: Miképen elgondoltam vala, hogy veszedelmet hozzak reátok mikor a ti atyáitok engemet haragra ingerlettek volna, ezt mondja a Seregeknek Ura: és meg nem bántam.

15. Azonképen megtérvén elgndoltam, hogy e napokon Jérusálemmel jót tegyek és Júdával; ne féljetek!

16. Ezek a dolgok, a mellyeket cselekedjetek: Szóljon kiki * igazságot az ő felebarátjával, igazságnak és békességnek törvényét szóljátok a ti kaputokban.

17. És senki felebarátja ellen * gonoszt szivében ne gondoljon, és a hazug # esküvést ne szeressétek: mert mind ezek, a mellyeket én ## gyülölök, ezt mondja az Úr.

18. És szóla a Seregeknek Ura nékem, mondván:

19. Ezt mondja a Seregeknek Ura: A negyedik, az ötödik, * a htedik és a tizedik hónapnak böjti Júda házának örömére fordul, vigasságára, és jó innepire. Azért szeressétek # az igazságot és a békességet.

20. Igy szól a Seregeknek Ura: Még lészen olly idő, mikor eljőnek a népek, és a nagy városoknak lakói.

21. És egyik város lakói a másikéhoz mennek mondván: Menten menjünk el az Úr orczájának engesztelsére, és a Seregeknek Urának keresésére, én is elmegyek!

22. És eljőnek sok * népek, és hatalmas nemzetségek Jérusálembe a Seregeknek Urának keresésére, és az Úr orczájának engesztelésére.

23. Ezt mondja a Seregeknek Ura: Az napoknban lészen, hogy megragadják tiz emberek minden nyelven való pogányok közzűl, megragadják, mondom, a Zsidó köntösének prémit, ezt mondván: elmegyünk * veletek, mert hallottuk, hogy az Isten vagyon veletek!