9. RÉSZ.

Jövendölés a Krisztus országáról.

Az Úr fenyegető beszédének sulyossága a Kadrak földe ellen, és Damaskuson lészen a fenyitéknek nyugalma, minekutánna az embernek és az Izráel minden nemzetségének szeme az Úrhoz fordult.

2. Még Hámát város is azon háatrban lészen: Tírus, Sidon is jóllehet * igen okos:

3. És erősséget épitett magának Tírus, és gyüjtöt ezüstöt mint a port, és aranyat mint az utczán való sárt.

4. Ímé az Úr szegénnyé tészi őtet, és az ő tengeren való hatalmát megrontja, és tüz emészti meg őtet.

5. Meglátja ezt Askalon, és megretten; Gáza is, és bánkódni fog felette igen, Akkaron is, mivelhogy megszégyenült az ő reménységében: és kivesz a Király Gázából, * és Askolonban ember nem lakik.

6. És laknak Azótusban idegenek, és elvesztem a Filiszteusoknak kevélységeket.

7. És elvészem az ő szájokból az ártatlan vért, és kivonszom fogaik közzűl az ő utálatos ragadományokat; és a megmaradott nép az is a mi Istenünké lészen, és ollyan lészen mintegy Fejedelem Júdában és Akkaron úgy jár, mint a Jebuzeus.

8. És tábort járok az én házam körül az ellenség ellen, az általmenő és megtérő ellenség ellen, és nem megyen többé rajtok által a kóborló: mert most látom szemeimmel az én népemnek nyomorúságát.

9. Örülj erősen Sionnak leánya, örvendezz Jérusálemnek leánya: Ímé a te Királyod * eljő tenéked, igaz és szabaditó ő: szegény és szamárháton ülő és nöstényszamárnak vemhén!

10. És kivesztem a szekereket Efraimból, és a lovat Jérusálemből, a hadakozásravaló kézivet is kivesztem, és szól * békességet a pogányoknak és az ő birodalma egyik tengertől fogva a másik tengerig, és az Eufrátes folyóviztől fogva, a földnek utolsó határáig lészen.

11. Te is óh Sion leánya, a te veled való szövetségemnek vére által megszabaditottam a te foglyaidat a * kútból, mellyben viz nem vala.

12. Térjetek az erősséghez ti reménységnek foglyai! ma is mondom néktek, hogy kettős jótéteménnyel megajándékozlak tégedet;

13. Mert Júdát magamnak mintegy kézívet felvetettem, és Efraimot megraktam, és felinditottam a te fijaidat Sion, a te fijaid ellen te pogány nemzet, és olyanná tettelek tégedet, mint az erős Óriásnak fegyvere.

14. És megtetszik, hogy az Úr velek vagyon, és kimegyen kezéből az ő nyila mint a * villámlás: és az Úr Isten kürtöt fuvall és déli forgószelekkel előjő.

15. A Seregeknek Ura megoltalmazza őket, hogy békességgel egyenke, minekutánna meghódoltatják * a parityának köveit, és igyanak és zajogjanak mint a bortól; megteljenek mint a csészék és mint az oltárnak szegeleti;

16. És megoltalmazza őket az ő Urok Istenek az napon, mint a juhnak nyáját az ő népét, és mint a koronába tétetett drágakövek felemeltetnek * az ő földén.

17. Mert melly nagy az ő jótéteménye? és melly nagy az ő szépsége? a gabona az * ifjakat, és a bor a leányokat megvidámitja.