12. RÉSZ.

Anyaszentegyház oltalma: Zsidók megtérése.

Az Úrnak terhes beszéde Izráel ellen: Ezt mondja az Úr, ki az egekeet kiterjesztette, és a földet fundálta, és az emberben a lelket * teremtette.

2. Ímé én Jérusálemet részegitő pohárrá tészem minden körűlte való népeknek: mind annak, a ki Júdának, mind annak, a ki Jérusálemnek ellensége lészen.

3. És az napon tészem én Jérusálemet nehéz kővé minden népeknek, valaki vinni akarja azt, megszakad * belé, jóllehet ő ellene gyülnek # a földnek minden nemzetségei.

4. Azon a napon, ezt mondja az Úr, megrémitek minden lovat, és megbolonditok minden lovagot, és szemeimet vetem Júdára, és a népeknek minden lovaikat megverem vaksággal;

5. És ezt mondják a Júdának Fejedelmei: A mi erősségünk vagyon a Seregeknek Urában, az ő Istenekben!

6. Azon a napon a Júda Fejedelmit fáknak megemésztő tűzhelyévé tészem, és olyanokká mint az égő üszög a kévék között, és mind jobb- mind balkézre megemésztenek minden népeket, és megmarad Jérusálem még az ő helyén Jérusálemben.

7. És megoltalmazza az Úr Júdának sátorit, mint elein; azokáért nem dicsekedhetik a Dávid házának * ékessége, és a Jérusálem lakosának ékessége Júda ellen.

8. Azon a napon oltalma lészen az Úr Jérusálem lakosának, és ő közöttök a legalábbvaló, az napon hasonló lészen Dávidhoz, és a Dávid háza mint az Angyalok, és mint az Úr Angyala az ő orzcájok előtt.

9. És azon a napon kész lészek elveszteni minden * nemzetségeket, valamellyek Jérusálemre jőnek.

10. És kiötnöm Dávidnak házára, és Jérusálemnek lakosira a kegyelemnek és a könyörületességnek lelkét és én reám tekintenek, a kit * bosszúsággal illettek, és siratják őtet mint az ember szokta siratni egyetlenegy magzatját, és keseregnek ő rajta, mint szoktak keseregni elsőszülöttökön.

11. Azon a napon nagy siralom lészen Jérusálemben, minémű volt Hadádrimmomban, a Megiddon * mezején.

12. És sir a föld, minden cselédek külön; a Dávid házának cselédje külön, és az ő feleségeik külön; a Nátán házának cselédje külön; és az ő feleségeik külön;

13. A Lévi házának cselédje külön, és az ő feleségeik külön: a Sémei cselédje külön, és az ő feleségeik külön.

14. Minden maradék cselédek, minden cselédek külön, és az ő feleségeik külön.