14. RÉSZ.

Jérusálem veszedelme s pogányok hivatala.

Ímé eljő az Úrnak napja, és a te prédádat felosztják te benned.

2. Mert minden népeket felgyűjtök Jérusálem ellen ütközetre, és megveszik a várost, és a házakat elkóborolják; az asszonyokat megfertéztetik; a városnak fele számkivetésre megyen, de a nép maradéka nem vesz ki a városból.

3. És kitámad * az Úr, és hadakozik e népek ellen, mint ama napon harczolt, a harcznak napján.

4. És állanak az ő lábai azon a napon az olajfák hegyének tetején, melly Jérusálemnek napkelet felől ellenében vagyon, és az olajfák hegye középben ketté válik, napkeletre, és napnyugotra, és lészen igen nagy völgy; és fele a hegynek észak felé, a fele dél felé szakad.

5. És e ketté szakadott hegynek völgyébe futtok: mert a hegyeknek völgye Azalig nyúl, és úgy futtok, mint futottatok a földindulás * előtt Uzziásnak, Júda Királyának idejében: és eljő az én Uram Istenem, és mind a szent Angyalok ő vele.

6. És nem lészen azon a napon világos és állandó nap.

7. És lészen egy napon (mellyet az Úr tud) hogy sem nap, sem éjsazka nem lészen; és lészen estvének idején világosság.

8. És lészen azon a napon, hogy élővizek jőjjenek ki Jérusálemből, fele azoknak a napkeleti tengrre, és fele az utolsó tengerre, és nyárban-télben folynak.

9. És az Úr lészen Királya az egész földnek; az napon egy Úr lészen, és neve is egy lészen.

10. És az egész föld változik mintegy térfölddé. Gébától fogva Rimmonig, Jérusálemnek dél felől való részében; és felmagasztaltatik, és az ő helyén lakják a Benjámin kapujától fogva az első kapu helyéig, a szegelet kapujáig, és a Hananéel tornyától fogva a Király sajtójáig.

11. És laknak abban, és többé el nem vesz; és Jérusálemet bátorsággal lakják.

12. És lészen pedig a csapás, melyel megver az Úr minden népeket, mellyek Jérusálem ellen hadakozándnak: megsenyved az ő húsok mikor lábaikon állanak, és az ő szemeik kijárnak helyekből, és az ő nyelvek megrothad szájokban.

13. És lészen azon a napon; az Úr nagy háborút indít ő közöttök, és kiki megragadja az ő társának kezét, és felhúzza kezét az ő felebarátjának keze ellen.

14. Sőt még Juda is hadakozik Jérusálem ellen; és felgyűl minden népeknek seregek köröskörül, aranyjok, ezüstjök és drága ruhájok nagy bősséggel lészen.

15. És a lónak, öszvérnek, tevének, szamárnak, és minden baromnak veszedelme,  melly a táborban lészen, olyan lészen mint az embereknek veszedelmek.

16. És lészen, hogy valaki megmarad mind a népek közzűl, mellyek Jérusálem ellen jőnek; esztendőről esztendőre felmenjen a Királynak, tudniillik a Seregeknek Urának tiszteletire és a Sátorosinnepnek megszentelésére.

17. És lészen, hogy valaki fel nem megyen e föld háznépei kö Jérusálembe, hogy a Királynak a Seregeknek Urának könyörögjön: nem lészen azokra eső.

18. Ha Égyiptomnak is háznépe fel nem menénd, és meg nem jelenénd, ő rájok is nem lészen eső, és lészen ő rajtok az a büntetés, mellyel az Úr megbünteti a pogányokat, kik fel nem jőnek a Sátorosinnepnek megszentelésére.

19. Ez lészen Égyiptomnak, és minden népeknek büntetések, mellyel fel nem jőnek a Sátorosinnepnek megszentelésére.

20. Azon a napon még a lovaknak fékeken is ez az irás lészen: az Úrnak szenteltetett; és lésznek a vasfazekak az Úr házában, mint az oltár előtt való medenczék.

21. És minden vasfazék Jérusálemben és Júdában a Seregeknek Urának szenteltetik; és eljőnek mindenek, a kik áldozni akarnak, és elővesznek azoknak és főznek bennek; és nem lészen többé Kananeus a Seregek Urának házában azon a napon!