3. RÉSZ.

Keresztelő János: Gonoszságok a Zsidóknak.

Ímé én elküldöm az én * Angyalomat és megtisztitja az útat én előttem, és mindjárt eljő az ő templomába az # Úr, a kit ti kerestek, és a Szövetségnek követe, a kit kivántok, ímé, eljő, azt mondja a Seregeknek Ura.

2. És kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? és kicsoda maradhat meg az ő megjelenésekor? mert ő ollyan, mint a tisztitó * tűz, és mint a ruhafestőknek fejéritő fűvök.

3. Miképen ül az ezüstnek olvasztója és tisztitója, úgy megtisztitja a Lévi fijait, és megfrisseli őket mind az aranyat és az ezüstöt, és az Úrnak áldoznak igazságnak áldozatjával.

4. És kedves lészen az Úrnak a Júda és Jérusálem * áldozatja, mint a régi napokban, és a régi esztendőkben.

5. És hozzátok közelitek az ítéletre, és hirtelne tanú lészek a szemfényvesztők ellen, a paráznák és hamisan * esküvúk ellen, és azok ellen, kik a munkás bérit megtartják; az özvegyet, árvát, idegent nyomorgatják, és a kik nem félnek engem, ezt mondja a Seregeknek Ura.

6. Mert én Úr meg nem * változom, ti Jákób fijai, azért nem emésztettetk meg.

7. A ti atyáitoknak idejektől fogva eltávoztatok az én parancsolatimtól, és meg nem őriztétek azokat. Térjetek * én hozzám, én is ti hozzátok térek, ezt mondja a Seregeknek Ura; és mondátok: Miben térjünk te hozzád!

8. Avagy megfosztja- é ember az Istent, mivelhogy ti engem megfosztottatok, és mondátok: Miben fosztottunk meg tégedet? A dézmákban és az áldozatokban.

9. Átokkal megátkoztattatok, mivel ti mind fejenként engem megfosztottatok.

10. Hozzátok bé az egész * dézmát az én tárházamba, és legyen élés az én házamban, és próbáljatok meg ezen engem, ezt mondja a Seregeknek Ura: ha meg nem nyitom néktek az egek csatornáit, és ha áldást nem bocsátok reátok, annyira hogy helyet ne találhassatok marhátoknak.

11. És mgdorgáom érettetek a kártevőt, és nem veszi el földetek gyümölcsét, és nem lessz a szőlőtő meddő néktek mezőtökön, ezt mondja a Seregeknek Ura.

12. És boldognak * mondanak titeket minden népek: mert lésztek drága földnek lakói; ezt mondja a Seregeknek Ura.

13. Elhatalmaztak én ellenem a ti beszéditek, ezt mondja az Úr, és mondátok: Miben szóltunk ellened?

14. Ezt mondottátok: Hijába szolgálunk Istennek; és mi haszna * vagyon, hogy az ő törvényét őrizzük, és hogy alázatosan viseltük magunkat a Seregeknek Ura előtt?

15. Sőt inkább boldogoknak mondják  kevélyeket: mert nevekednek, a kik hamisságot cselekesznek, és a kik kisértik az Istent, megszabadulnak.

16. Akkor a kik az Urat félik, szólának; és reá figyelmeze az Úr s meghallá, és iraték emlékezet könyve ő előtte azokért, kik az Urat félik, és nevét becsülik.

17. És lésznek nékem az napon, mellyen igéretemet megteljesitem, kiváltképen való népemmé, ezt mondja a Seregeknek Ura: és kedvezek nékik, mint * ember fijának kedvez, ki ő hozzá engedelmes.

18. Akkor megtérvén meglátjátok, micsoda külömbség legyen az igaz és istentelen között, a között a ki szolgál * Istennek, és a ki nem szolgál néki.