4. RÉSZ.

Keresztelő János: Igazságnak fényes napja.

Mert ímé eljő a nap, mint az égő kemencze, és megemésztetnek minden kevélyek, és minden álnokságnak cselekedői, mint a pozdorja, és megégeti őket a jövendő nap, ezt mondja a Seregeknek Ura, annyira hogy sem gyökerek, sem ágok ne maradjon.

2. És feltámad néktek, kik az én nevemet félitek, az igazság napja és egésség lészen az ő szárnyai alatt, és előmentek, s megszaporodtok, mint a meghizlalt tulkok.

3. És megtapodjátok az istenteleneket: mert ollyan lésznek lábaitok talpai alatt, mint a hamu, a melly napon beszédemet megteljesitem, ezt mondja a Seregeknek Ura.

4. Megemlékezzetek Mózesnek * az én szolgámnak törvényéről mellyet ő általa a Hóreb hegyén az egész Izráelnek adtam, tudniillik az én végezésimet és itéletimet.

5. Ímé én elbocsátom néktek * Illyés Prófétát, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és becsületes napja.

6. És az atyáknak sziveket a fiakhoz hajtja, és a fiaknak sziveket az atyákhoz: hogy eljövén, * el nem veszessem e földet örök veszedelemmel. Az Ó Testamentom Könyveinek Vége.