SZENT MÁTÉ

IRÁSA SZERINT VALÓ EVANGYÉLIOM.

1. RÉSZ.

Jézus Krisztus nemzetségének előszámláltatása; fogantatásának s születésének históriája.

JÉZUS KRISZTUSNAK, Dávid fijának és Ábrahám fijának nemzetségéről való Könyv.

2. Ábrahám nemzé Izsákot: Izsák nemzé # Jákóbot: Jákób nemzé ## Júdát, és annak attyafiait; *

3. Júda nemzé Fárest  * és Zárát, Támártól: Fáres nemzé Esromot: Esrom nemzé Arámot.

4. Arám nemzé Aminádábot: Aminádáb nemzé Naássont:

5. Naásson nemzé Sálmont: Sálmon nemzé Boózt; Ráhábtól: Boóz nemzé Obedet Ruthtól: Obed nemzé Jessét:

6. Jessé * nemzé Dávid királyt  Dávid király nemzé # Salamont, attól a ki vala előszöt Uriás felesége.

7. Salamon * nemzé Roboámot: Roboám nemzé Abiát: Abia nemzé Asát:

8. Asa nemzé Jósafátot; Jósafát nemzé Jorámot; Jorám nemzé Hóziást:

9. Hóziás nemzé Joathámot: Joathám nemzé * Akházt: Akház nemzé # Ezékiást.

10. Ezékiás nemzé * Manassest: Manasses nemzé # Amont: Amon nemzé Jósiást!

11. Jósiás nemzé * Jákimot: Jákim nemzé Jékoniást, és annak attyafiait a Babilóniai fogságra való vitelkor.

12. A Babilóniai fogságra való vitel után pedig, Jákoniás nemzé * Saláthielt: Saláthiel nemzé Zorobábelt:

13. Zorobábel nemzé Abiúdot; Abiúd nemzé Eliákimot: Eliákim nemzé Azort:

14. Azor nemzé Sádokot: Sádok nemzé Akimot: Akim nemzé Eliudot:

15. Eliud nemzé Eleázárt: Eleázár nemzé Mattánt: Matán nemzé Jákóbot:

16. Jákób nemzé Józsefet, Máriának férjét, kitől születék a Jézus, ki Krisztusnak mondatik.

17. Annakokáért az egész nemzetség, Ábrahámtól fogva Dávidig, tizennégy nemzetség: és Dávidtól fogva a Babilóniai fogságra való vitelkorig, tizennégy nemzetség, és a Babilóniai fogságra való viteltől fogva a Krisztusig, tizennégy nemzetség.

18.A Jészus Krisztusnak születése pedig igy volt: Mikor az ő annya Mária eljegyeztetett volna * józsefnek, minekelőtte őtet haza vinné, találtaték viselősnek a szent Lélektől.

19. József pedig az ő férje, mivelhogy igaz ember vala, és nem akará őtet gyalázatba keverni, akará őtet titkon elhagyni

20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta volna; imé az Úrnak Angyala álomban megjelenék néki és monda: József Dávidnak fija, ne félj elvenned Máriát feleségül: mert a mi ő benne fogantatott, a szent Lélektől vagyon.

21. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét * Jézusnak: mert ő szabaditja meg az ő népét, annak büneiből.

22. Mind ez pedig azért lett, hogy megteljesednék, a mit az Úr mondott volt a Próféta által, ki igy szól.

23. Imé egy szűz * fogad az őp méhében és szül fiat, és nevezed annak nevét Emmánuelnek, mellynek magyarázatja ezt teszi: Mi velünk az Isten!

24. Felsereknvén pedig József az álomból, ugy cselekedék a mint néki az Úrnak Angyala parancsolta vala, és elvevé Máriát feleségül.

25. És nem esméré őtet, mig szülé amaz ő elsőszülött * fiját: és nevezé annak nevét Jézusnak.