2. RÉSZ.

Krisztus imádtatik a Bölcsektől: Égyiptomba vitetik: Hérodestől kerestetik: a Bethlehemi gyermekek megölettetnek.

Mikor pedig azületett volna Jézus Bethlehemben Júda nemzetségének városában, Hérodes király idejében, imé napkelet felől jövének jéerube a Bölcsek. *

2. És mondának: Hol vagyon a Zsidóknak Királya, a ki született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és jöttünk, hogy néki tisztességet tegyünk.

3. Ezeket pedig mikor hallotta volna Hérodes király, igen megháborodék, és ő vele egybe az egész Jérusálem.

4. És egybegyüjtvén minden Papifejedelmeket, és a község között való Írástudókat, tudakozódik valal tölök, hol kellene a Krisztusnak születni?

5. Azok pedig mondának néki: Júdának városában Bethlehemben: mert igy vagyon megirva a Prófétánál:

6. Te is * Bethlehem Júda földének városa, semmiképen nem vagy legkisebb Júda Fejedelemséginek városai között: mert te belőled támad a Fejedelem, ki az én népemnek, az Izráelnek legeltetője lészen.

7. Akkor Hérodes titkon hivatván a Bölcseket, szorgalmatosan megtudakozá tőlök, micsoda időben jelent volna meg nékik a csillag?

8. És mikor elbocsátaná őket Bethlehembe, monda nékik:Elmenvén oda, szorgalmatosan értekezzetek a gyermek felől: és * minekutánna  megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tégyek néki.

9. Azok pedig a Király beszédit meghallgatván, elmenének; és imé a csillag, mellyet láttal vala napkeleten, előttök megyen vala, miglen jutna és megállana a hely felett, a hol a gyermek vala.

10. És mikor látták volna a csillagot, igen nagy örömmel örvendezésenk:

11. És bémenvén a * házba, megtalálák a gyermeket Máriával az ő annyával, és leborulván tisztességet tőnek néki; és az ő kicseiket előhozván, adának néki ajándékokat, aranyat, temjént és mirhát.

12. És az Istentől megintetvén álom által, hogy Héródeshez * vissza ne mennének, más úton térének az ő hazájokba.

13. Minekutánna pedig ők megtértek volna, imé az Úrnak Angyala megjelenék Józsefnek * álomban, és monda: Kelj fel, vegyed a gyermeket az ő annyával egybe, és szaladj Égyiptomba, és légy ott a mig mondom néked: mert Héródes majd halálra fogja keresni a gyermeket.

14. József pedig felkelvnén, vevé a gyermeket az ő annyával egybe éjszakán, és szaladna Égyiptomba.

15. És lakék ott mind a Héródes haláláig; hogy megteljesednék a mit az Úr mondott a Próféta által, ki igy * szólott: Égyiptomból hivtam ki az én fiamat.

16. Akkor Héródes, mikor eszébe vette volna, hogy megcsufoltatotott a Bölcsektől; igen megbúsula, és elküldvén szolgáit, levágata minden gyermekeket, kik valának Bethlehemben, és annak minden határiban, két esztendősöket és azoknál kissebbeket, az idő szerint, mellyet kérdett vala a * Bölcsektől.

17. Akkor teljesedék meg, a mit au Úr mondott volt Jerémiás Próféta által, ki igy szólott volt:

18. A kiáltás * Rámában is meghallatott, tudniillik  keserü sok sivás, rivás; Rákhel siratván fijait, nem akart vigazstalást bévenni, mivelhogy az ő fijai nem volnának.

19. Mikor pedig megholt volna Héródes, imé az Úrnak Angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban.

20. És monda: Kelj fel, vegyed a gyermeket az ő annyával egybe, és eredj el Izráel országába: mert megholtak, a kik a gyermeknek * életét keresik vala.

21. József azért felkelvén, vevé a gyermeket annak annyával egybe, és méne Izráel országába.

22. Mikor pedig hallotta volna, hogy Júdeában Arkélaus uralkodnék Héródesnek az ő attyának helyébe, nem mere oda menni; hanem az Istentől megintetvén álom által, Galilea részei felé tarta.

23. És mikor oda ment volna, lakozék Názáretnek városában, hogy bételjesednék a mit a Próféták * mondottak: Názárénusnak hivattatik.