3. RÉSZ.

Keresztelő János prédikál és keresztel, Krisztus tőle megkeresztetetik, kinek az Atya Istentől és a Szent Lélektől bizonyság adatik.

akkor az időben eljöve Keresztelő * János, ki # prédikál vala Júdeának pusztájában.

2. És ezt mondja vala: Térjetek meg; mert * elközelit a mennyeknek országa.

3. Mert ez amaz, kiről szólott Ésaiás Próféta, ezt mondván: * Kiáltó szó vagyon a pusztában, készitsétek meg az Úrnak útát, és egengessétek meg az ő ösvényeit.

4. Jánosnak pedig * ruhája vala teveszőrből, és az ő derekának öve bőrből csinált: elesége pedig vala sáska és erdei méz.

5. Akkor kimennek vala ő hozzá a Jérusálembeliek, az egész Júdea és a Jordán mellett való egész tartomány.

6. És * megkeresztelkednek vala ő tőle a Jordán vizében, minekutánna az ő büneikről vallást tennének.

7. Mikor pedig látta volna János, hogy a Farzieusok és Sadduczeusok közzűl sokna jőnének ő hozzá, hogy megkereszteltetnének, monda nékik: Mérges * kigyóknak nemzetségei, kicsoda intett meg titeket, hogy az Istennek következendő haragját eltávoztatnátok?

8. Teremjetek azért * megtéréshez illendő gyümölcsöket.

9. És ingyen meg se gondoljátok, hogy ezt kelljen mondanotok: Ábrahám * nékünk atyánk: mert mondom néktek hogy az Isten e kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

10. Immár pedig a fejsze a fáknak gyökerekre vettetett. Minden fa azért, valamely jó gyümölcsöt * nem terem, kivágattatik, és a tüzre vettetik.

11. Bizony az, hogy én keresztellek titeket vizzel a megtérésre: de * amaz a ki én utánnam jő, nálamnál erősebb, kinek nem vagyok méltó, hogy csak zsólyáját viseljem; az titekeet keresztel Szent # Lélekkel és tüzzel.

12. Kinek az ő szórólapátja kezében vagyon * és megtisztitja az ő szérüjét, és az ő gabonáját csűrébe bétakarja; a polyvát pedig megégeti olthatatlan tüzzel.

13. Akkor előjöve Jézus Galileából, a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkereszteltetnék * ő tőle.

14. János pedig erősen tiltja vala őtet, mondván: Nékem kell tőled megkereszteltetnem, te pedig hozzám jösz é?

15. Felelvén pedig Jézus, monda néki: Hagyj békét most nékem: mert igy illik néküónk a mi tisztünknek minden igazságát bétöltenünk: És békét hagya János néki.

16. Mikor azért megkereszteltetett volna Jézus, azonnal kijöve a vizből, és imé megnyilatkozának az egek néki; * és látá az Istennek lelkét eljőni mintegy galambot, és ő reá szállani.

17. És imé az égből szózat adaték, melly ezt mondja vala: * Ez amaz én szerelmes fiam, kiben én megengeszteltettem.