4. RÉSZ.

Krisztus az ördögtől kisértetik: Kapernaumban lakik, prédikálni kezd: és betegekeet gyógyit.

Akkor * Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértetnék az ördögtől.

2. És mikor böjtölt volna negyven nap és negyven éjjel, azután megéhezék.

3. És mikor hozzá ment volna a kisértő, monda néki: Ha Istennek fija vagy, parancsolj, hogy e kövek változzanak kenyerekké.

4. Jézus pedig felele, és monda: Meg vagyon irva; * Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, melly az ő szájából származik.

5. Akkor vivé Jézust az ördög a szent városba, és helyhezteté őtet a templom tetejére.

6. És monda néki: Ha Istennek fija vagy, bocsátkozzál alá innét; mert meg vagyon irva: Az ő * Angyalinak parancsol te felőled, és ők kezekben hordoznak téged, hogy valamikor meg ne üssed lábadat a kőbe.

7. Monda néki Jézus: Ismét meg vagyon irva: * Ne kisértsed a te Uradat Istenedet.

8. Ismét vivé őtet az ördög egy nagy magas hegyre, és megmutatá néki e világnak minden országait, és azoknak dicsőségeket.

9. És monda néki: Mind ezekeet néked adom, ha leborulva tiszteléndesz engemet.

10. És monda néki Jézus: Eredj el Sátán: mert meg vagyon irva: * A te Uradat Istenedet imádjad és csak őtet szolgáljad.

11. Akkor elhagyá őtet az ördög, és imé az Istennek Angyalai előjárulának, és szolgálnak vala néki.

12. Mikor pedig meghallotta volna Jézus, hogy Keresztelő János a tömlöczbe vettetett * volna, megtére Galileába.

13. És Názáre városát * elhagyván, méne és lakozék a tenger mellett való Kapernaumban, Zabulonnak és Neftalimnak határiban;

14. Hogy bételjesednék, a mit Ésaiás Próféta mondott, ki igy szólott volt:

15. Zabulonnak földe * és Neftalimnak földe, a Jordánon túl a Tibériás tengere úta felé, melly Pogányok Galileája.

16. Azaz: A setétségben helyheztetett nép, láta nagy világosságot; és a halálnlak árnyékában és tartományában helyheztetteknek világosság támada.

17. Az időtől fogva kedze Jézus prédikálni, és ezt mondani: * Térjetek meg: mert elközelitett a mennyeknek országa.

18. Mikor pedig járna Jézus a Galilea tengere mellett, látta * két atyafiakat, Simont, ki mondatik Péternek, és Andrást annak attyafiát, kik a hálót akkor vetik vala a tengerbe, (mert halászok valának.)

19. És monda nékik: Kövessetek engemet, és azt mivelem hogy embereket halásszatok.

20. Azok pedig azonnal elhagyván a hálókat, követék Jézust.

21. És onnét elébb menvén, láta más két atyafiakat, Jakabot és Zebedeus fiját, és Jánost annak attyafiát a hajóban az ő attyokkal Zebedeussal, kik az ő hálóikat kötözgetik vala: és hivá őket.

22. Amazok pedig azonnal elhagyván hajójokat és attyokat, követék Jézust.

23. És elkerülé az egész Galileát Jézus, tanitván azoknak zsinagógájokban, és prédikálván az Isten országának Evangyéliomát, és gyógyitván minden betegséget, és minden erőtlenséget a község között.

24. Akkor elterjede az ő hire egész Siriában, és hoznak vala ő hozzá minden nyomorultakat, különb-különb betegségben és gyötrelemben valókat, ördöngösöket, kórságosokat, és gutaütötteket; és meggyógyitja vala őket.

25. És követé őtet nagy sokaság Galileából, a tiz városból, Jérusálemből, Júdeából és a Jordánon túl való tartományokból.