5. RÉSZ.

Kik legyenek boldogok: Krisztus a parancsolatoknak igaz értelmeket magyarázza.

Mikor pedig látta volna Jézus a sokaságot, felméne egy hegyre, és mikor leült volna, hozzá menének az ő tanitványai.

2. És száját megnyitván, tanitja vala őket, mondván:

3. Boldogok a lelki * szegények: mert övék a mennyeknek országa.

4. Boldogok a kik * sirnak, mert ők megvigasztaltatnak.

5. Boldogok az * alázatosok; mert ők örökség szerint birják e földet.

6. Boldogok a kik éhezik * és szomjúhozzák az igazságot; mert ők megelégittetnek.

7. Boldogok * az irgalmasok; mert ők irgalmasságot nyernek.

8. Boldogok a kiknek szivek * tiszta: mert ők az Istent meglátják.

9. Boldogok a békességre igyékezők: mert azok Isten fijainak mondatnak.

10. Boldogok a kik háboruságot * szenvednek az igazságért: mert azoké a mennyeknek országa.

11. Boldogok lésztek, mikor titeket szidalmaznak, háborgatnak, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én * érettem.

12. Örüljetek és örvendezzetek: mert a ti jutalmatok * bőséges mennyekben: Mert e képen háborgatták # a Prófétákat is, kik ti előttetek voltak.

13. Ti vagytok e földnek * savai, hogyha a só megizetlenül, mivel sózattatik meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kivettessék és megtapodtassék mindenektől.

14. Ti vagytok e világnak, * világosságai: Nem rejtethetik el a hegyen épitett város.

15. A gyertyát is * nem azért gyujtják meg, hogy elrejtsék véka alá, hanem hogy a gyertyatartóra tegyék, és fényljék mindeneknek, kik a házban vagynak.

16. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, * hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőitsék a ti mennyi Atyátokat.

17. Ne gondoljátok hogy jöttem a törvénynek és Prófétáknak eltörlésekre. Nem jöttem hogy eltöröljem, hanem inkább hogy azt bétöltsem;

18. Mert bizony mondon néktek, hogy mig az ég és a föld elmulik * egy kis jóta, vagy egy pontocsak el nem mulik a törvényben, mignem abban mindenek bételjesittetnek.

19. Valaki azért e legkissebb * parancsolatok közzűl egyet megrontánd, és a képen tanitandja az embereket, a mennyeknek országában legkisebb lészen: Valaki pedig a törvényt cselekeszi, és úgy tanit, a mennyeknek országában nagy lészen.

20. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságtok * feljebb nem bővölködéndik az Irástudók és a Farizeusok igazságoknál: semmiképen nem mehettek bé a mennyeknek országába.

21. Hallottátok hogy megmondatott a Régieknek: Ne ölj; mert valaki ölénd, méltó az * itéletre.

22. Én pedig ezt mondom néktek, hogy valaki haragszik * az ő attyafiára ok nélkűl, méltó itéletre; valaki pedig ezt mondja az ő attyafiának: Ráka, méltó a Gyülekezetre: valaki ismét ezt mondja: Bolond, méltó a gyehennának tüzére.

23. Azért, ha a te ajándékodat az oltárhoz akarod vinni, és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának vagyon valami panasza ellened:

24. Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat és menj el, békélj meg * először atyádfiával, és azután előjövén, ugy vigyed fel a te ajándékodat.

25. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, mig vele az úton vagy, * hogy a te ellenséged valami módon téged a Biró kezébe ne adjon, a Biró ne adjon a poroszló kezébe, és a tömlöczbe ne vettessél.

26. Bizony mondom néked, hogy ki nem jösz onnét, mignem megfizetsz mind egyfillérig.

27. Hallottátok hogy megmondatott a Régieknek; * Ne paráználkodjál.

28. Én pedig ezt mondom néktek: hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak * okáért, immár paráználkodott azzal, az ő szivében.

29. Hogyha a te jobb * szemed azt miveli, hogy megbotránkozzál, vájd ki azt, és vesd el tőled, mert jobb néked hogy egy a te tagaid közzűl elvesszen, hogy nem az egész tested gyehennára vettessék.

30. És ha a te jobbkezed megbotránkoztat téged, vágd el azt, és vesd el tőled; jobb néked hogy a te tagaid közzűl egy elvesszen, hogy nem mint a te egész tested a gyehennára vettessek.

31. Megmondatott régen ez is: * Valaki elbocsátandja az ő feleségét, adjon néki elválásról való bizonyság levelet.

32. Én pedig ezt mondom néktek, hogy A ki * elbocsátándja feleségét, paráznaság okán kivűl, paráznává teszi azt, és a ki ok nélkül elbocsáttatott asszonyt vészen, paráználkodik.

33. Ismét hallottátok, hogy megmondatott a Régieknek: A te esküvésedben ne hazudj; hanem a miről megesküdtél, az Úrnak azt * megteljesitsed.

34. Én pedig ezt mondom néktek, hogy semmiképen * ne esküdjetek, se az égre: mert az Istennek királyiszéke.

35. Se a földre: mert az ő lábainak * zsámolya: se Jérusálemre: mert nagy Királynak városa.

36. Se a te fejedre ne esküdjél: mert nem teremthetsz egy fejér vagy fekete hajszálat.

37. Hanem a ti beszédetek legyen, úgy úgy, * nem nem; ennek felette valami esik, a gonosztól vagyon.

38. Hallottátok hogy megmondatott: Szemet * szemért, és fogat fogért.

39. Én pedig ezt mondom néktek, hogy a gonosznak ne álljatok ellene * gonosszal; hanem a ki téged jobbfelől arczul üténd, forditsad a másik orczádat is.

40. És a ki akar veled törvénykezni, és el akarja venni a te alsóruhádat, engedd néki * felsőruhádat is.

41. És ha ki téged egy mértföldre kénszerit menni, menj el vele kettőre.

42. A ki tőled kér, adj * néki: és a ki kölcsön kér tőléd, meg ne vessed.

43. Hallottátok hogy megmondatott; Szeressed * felebarátodat és gyülöljed ellenségedet.

44. Én pedig ezt mondom néktek: Szressétek ellenségiteket, * áldjátok azokat a kik titeket átkoznak, jól tegyetek azokkal, a kik titeket gyülölnek: és imádkozzatok azokért, a kik titeket háborgatnak, és # kergetnek titeket.

45. Hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fijai, * kik az ő napját feltámasztja mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.

46. Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát * vészitek annak? nemde a fukarok is nem azont mivelik é?

47. És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek szeretettel, mit cselekesztek egyebeknél többet? nemde a Publikánusok is, nem azonképen mivelnek é?

48. Legyetek azért ti * tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes.