6. RÉSZ.

Alamizsna, könyörgés, böjtölés, megbocsátás, fösvény szorgosságnak távoztatása.

Esztetekbe vegyétek, hogy alamizsnátokat ne osztogassátok emberek előtt, hogy láttassatok azoktól; ha különben cselekesztek, a ti mennyei Atyátoknál jutalmatok nem lészen.

2. Azért mikor alamizsnát osztogatsz, ne tégy annak czégért sipolással, mint a képmutatók cselekesznek a zsinagógákban és az utczákon, hogy az emberektől dicséretet nyerjenek. Bizony mondom néktek, hogy elvették jutalmokat.

3. Mikor pedig te osztogatsz alamizsnát, ne tudjad a te balkezed, mit cselekeszik jobbkezed.

4. Hogy a te alamizsnád titkon legyen: a te Atyád pedig, a ki te reád néz titkon, megfizeti néked * nyilván.

5. És mikor imádkozol, ne légy ollyan mint a képmutatók, kik örömest imádkoznak fennállva a Gyülekezetben és utczáknak szegeletin, hogy az emberektől láttassanak: Bizony mondom néktek, hgoy elvették jutalmokat.

6. Te pedig mikor imádkozol, menj bé a te titkos házadba, és ajtód bézarolva imádjad a te Atyádat, a ki titkon vagyon; és a te Atyád, a ki reád néz titkon, megadja néked nyilván a mit kérsz.

7. Mikor pedig imádkoztok, ne legyetek sok beszédüek mint a Pogányok, kik azt állitják, hogy az ő sok beszédjek által hallgattatnak meg.

8. Ne legyetek azért azokhoz hasonlók: mert jól tudja a ti Atyátok mi nélkül szükölködtök, minekelőtte ti kérnétek ő tőle.

9. Ti azért igy imádkozzatok: * Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.

10. Jöjjön el a te országod: legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, ugy itt e földön is.

11. A mi mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma.

12. És bocsásd meg a vi vétkeinkeet, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik mi ellenünk vétkeztek.

13. És ne vigy minket a kisértetbe; de szabadits meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké, Ámen.

14. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket; megbocsátja néktek is a ti mennyei Atyátok.

15. Ha pedig meg * nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket: a ti mennyei Atyátok is nem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

16. Mikor pedig böjtöltök, ne legyetek feketitett orczával mint a képmutatók, kik megfeketitik orczáikat; hogy láttassanak az emberektől böjtölni. Bizony mondom néktek, elvették jutalmokat.

17. Te pedig mikor böjtölsz, kend meg a te fejedet és orczádat mosd meg.

18. Hogy ne láttassál az emberektől böjtölni, hanema te Atyádtól, ki titkon vagyon, és a te Atyád, ki néz reád titkon, megfizet néked nyilván.

19. Ne * gyüjtsetek kincset e földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a lopók kiássák; és ellopják azt.

20. Hanem gyüjtsetek magatoknak kincset mennyországban, hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és hol a lopók ki nem ássák, sem el nem lopják.

21. Mert a hol vagyon a ti kincsetek, ott lészen a ti szivetek is.

22. A testnek lámpása a szem. Azért ha a te szemed tiszta * lejénd, mind a te egész tested világos lészen.

23. Ha a te szemed homályos lejénd, az egész tested is homályos lészen: Ha azért a benned való világosság, homályosság: a homályosság mennyivel nagyobb lészen?

24. Senki * nem szolgálhat két Úrnak: mert vagy egyiket gyülöli, a másikat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megutálja: Nem szolgálhattok Istennek, és a világi gazdagságnak.

25. Annakokáért mondom * néktek: Ne legyetek szorgalmatosok a ti életetekről, mit egyetek vagy mit igyatok; sem a ti testetekről, mivel öltöztessetek: Nemde nem nagyobb é a lélek, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet?

26. Tekintsetek az égi madarakra: mert azok nem vetnek, sem aratnak, sem a csűrbe nem takarnak, mindazáltal a ti mennyei Atyátok * eltartja azokat: Nemde nem drágábbak vagytok é ti azoknál?

27. Kicsoda pedig az ti közzűletek, a ki akármelly szorgalmatos gondolkodással megnevelhetné egy singgel nagyobbra az ő testének magasságát?

28. Az öltözetről is pedig mit szorgalmatoskodtok? vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, mimódon nevekednek; nem munkálkodnak és nem fonnak:

29. Mindazáltal, mondom néktek, hogy Salamon is minden királyi dicsőségében nem öltözött ugy, mint ezek közzűl egy.

30. Ha az Isten a mezőnek füvét, melly ha egy nap vagyon, más nap a kemenczébe vettetik, igy ruházza: nemde nem sokkal inkább é titeket, óh kicsiny hitüek?

31. Ne legyetek azért szorgalmatosok, ezt mondván: Mit együnk, mit igyunk, és mivel ruházzuk magunkat?

32. (Mert a Pogányok szokták mind ezeket kérdeni) mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mind ezek nélkűl szükölködtök ti.

33. Hanem keressétek először az Istennek országát, * és annak igazságát, és mind azok megadatnak néktek.

34. Ne legyetek azért szorgalmatosok a holnapi napról: mert a holnapi nap gondot visel az ő dolgairól. Elég a napnak az ú mindennapi szorgalmatossága. *